Kryteria

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny, wynajmują lokal mieszkalny, członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu oraz osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie może  przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w danym roku kalendarzowym  w przypadku gospodarstwa jednoosobowego i kwoty 125% najniższej emerytury obowiązującej w danym roku kalendarzowym w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Komentarze są wyłączone.