Zakres

Osoby ubiegające  się o dodatek mieszkaniowy muszą dostarczyć:

1.dowód osobisty,

2.akt notarialny lub umowę najmu lokalu (do wglądu),

3.wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, a w nim wydatki potwierdzone  przez zarządców (np. śmieci – Urząd Miejski Bobolice),

4.wszelkie dochody uzyskane w ciągu trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie  wniosku (np. emeryci i renciści – decyzja przyznającą lub waloryzująca przyznaną rentę   lub emeryturę, rolnicy – zaświadczenie z Urzędu Gminy o hektarach przeliczeniowych ziemi, osoby zatrudnione – zaświadczenie od pracodawcy na odpowiednim druku w pliku do pobrania, itp.),

5.fakturę za energie elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy,

6.zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu dzieci do szkoły ponadpodstawowej, jeśli uczeń uczęszcza na praktyki szkolne płatne- zaświadczenie na odpowiednim druku w pliku do pobrania,

7.zaświadczenie o stanie technicznym i wyposażeniu budynku (dotyczy domów jednorodzinnych).

Do dochodów nie wlicza się :

1.dodatków dla sierot zupełnych,

2.zasiłków pielęgnacyjnych,

3.zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

4.jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej

5.dodatku mieszkaniowego,

6.świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendium wypłacane przez MGOPS),

7.jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe),

8.dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

9.pomocy w zakresie dożywiania,

10.dodatek energetyczny,

11.zapomogi pieniężne, o których mowa w przepisach dla niektórych emerytów i rencistów,

12.świadczenia wychowawczego,

13. dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 20111 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

POWIERZCHNIA MIESZKANIA

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób
70m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Terminy składania wniosku
Wnioski przyjmowane są w pokoju Nr 9 w terminie od 1-go do 15-tego każdego miesiąca w godzinach od 8:00 do 12:00

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.  Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest do dnia 10 każdego miesiąca z góry. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcom.

Pliki do pobrania:

Komentarze są wyłączone.