Działania Gminy

1). Punkt Przeciwdziałania Przemocy „Sens” funkcjonuje na terenie Gminy Bobolice od czerwca 2005 roku i jest prowadzony w ramach działalności Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach. W punkcie zatrudnionych jest 2 specjalistów: prawnik oraz psycholog, którzy udzielają porad i konsultacji dla ofiar i sprawców przemocy domowej. Pomoc psychologiczna świadczona jest również na terenie placówek oświatowych.

2) Lokalna Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,,Podaj Dłoń”.
Celem Lokalnej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,,Podaj Dłoń” w mieście i gminie Bobolice jest podejmowanie działań w zakresie edukacji społeczności lokalnej do życia bez przemocy, zapobieganie zjawisku przemocy i likwidowaniu jej przyczyn oraz zwalczanie skutków przemocy i pomocy jej ofiarom, a przede wszystkim  bezpośrednia praca z osobami doznającymi przemocy. Do Lokalnej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,,Podaj Dłoń” w Bobolicach przystąpili przedstawiciele: Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, placówek oświatowych, placówki służby zdrowia, ośrodka pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Policji, sołtysów, wymiaru sprawiedliwości, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Gminy Bobolice, łącznie 80 osób. Koalicja powyższa nie tworzy nowych instytucji pomagających rodzinie. Bazuje na tych, które taką pomoc świadczą. Rozwija siatkę ludzi życzliwych, chętnych do pomocy osobom dotkniętym przemocą domową i usprawnia działania zainteresowanych służb.

Ta sieć to m.in. sklepy, szkoły  i inne instytucje oznakowane specjalnym znakiem – logo ,,Podaj Dłoń”.

 

 3). Zarządzeniem Nr 567/2009 wojewody zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2009 roku został powołany dziesięcioosobowy zespół ekspercki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przedstawicielem Gminy Bobolice w wojewódzkim zespół ekspercki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest Pani Jolanta Stępień – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach.

4). W 2010 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach jako koordynator polityki społecznej w Gminie Bobolice zorganizował szkolenie warsztatowe pn. ,,Interdyscyplinarne formuły przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
Szkolenie warsztatowe zostało skierowane do grup zawodowych oraz członków Lokalnej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,,Podaj Dłoń” bezpośrednio zaangażowanych w problematykę przeciwdziałania przemocy.

5). W miesiącu listopadzie 2010 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach roku przystąpił do Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia”.

6). Spotkanie służb działających na rzecz społeczności lokalnej
Mając na uwadze dobro Klientów, mieszkańców Gminy Bobolice oraz konieczność podejmowania racjonalnych i interdyscyplinarnych działań w środowiskach objętych nadzorem ze strony kuratorów społecznych, kuratora zawodowego, dzielnicowych oraz pracowników socjalnych w dniu 30 maja 2011 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach zorganizował spotkanie w zakresie ustalenia zasad współpracy pomiędzy wskazanymi powyżej podmiotami.
Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z nowymi uprawnieniami i kompetencjami wynikającymi z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zasadami funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, obowiązkami i uprawnieniami policjantów, kuratorów sądowych oraz pracowników socjalnych. 

7). Projekt pn. ,,Edukacja społeczeństwa w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez wydanie ,,Poradnika dla osób doświadczających przemocy”
W 2011 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach opracował oraz wydał  ,,Poradnik dla osób doświadczających przemocy” stanowiący aktualnie jeden z elementów edukacji społeczeństwa Gminy Bobolice, w tym ofiar przemocy domowej w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Treść poradnika zawiera informacje tematyczne, m.in.: charakterystykę zjawiska przemocy, dostępne formy wsparcia, postępowanie wobec sprawców przemocy, wzory niezbędnych dokumentów oraz informacje dotyczące instytucji/organizacji udzielających pomocy. Poradnik jest źródłem podstawowej wiedzy niezbędnej do podjęcia profesjonalnych działań, mających na celu pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, jak również wskazuje bezpośrednio osobom pokrzywdzonym przemocą, wiele możliwości prawnych i wskazówek w podejmowaniu racjonalnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy.
Poradnik przekazywany jest systematycznie i bezpłatnie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie jak również grupom zawodowym, przedstawicielom władz samorządowych, organizacjom pozarządowych zobowiązanym do podejmowania interwencji w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie.
Poradnik został wydany w nakładzie -200 egzemplarzy. Środki na realizacje oferty programowej pozyskano z  środków  przeciwdziałania alkoholizmowi z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bobolicach.

8). ,,Procedura ,,Niebieskiej Karty” – zastosowanie w praktyce”

W dniu 07 lutego 2012 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach jako koordynator polityki społecznej w Gminie Bobolice zorganizował szkolenie warsztatowe pn. ,,Procedura ,,Niebieskiej Karty” – zastosowanie w praktyce”.
Szkolenie warsztatowe zostało skierowane do grup zawodowych z terenu Gminy Bobolice, jak również przedstawicieli władz samorządowych, organizacji pozarządowych, członków grup roboczych współpracujących z zespołem interdyscyplinarnym oraz członków zespołu interdyscyplinarnego zobowiązanych do podejmowania interwencji  w związku z wystąpieniem podejrzenia zaistnienia przemocy w rodzinie.
Celem szkolenia warsztatowego było wypracowanie spójnego sposobu podejmowania działań interwencyjnych w oparciu o procedurę ,,Niebieskiej Karty”, wypracowanie jednolitych procedur postępowania służb i instytucji w sytuacjach związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie, profesjonalna edukacja osób działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz aktywizacja działań instytucji odpowiedzialnych za udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. Dlatego też nie bez znaczenia było omówienie realnych form zapobiegania oraz skutecznego reagowania wobec przemocy w rodzinie. Należy poszukiwać skutecznych metod i form przeciwdziałania przemocy, które w swym efekcie końcowym pomniejszą rozmiar zjawiska przemocy, a przede wszystkim należy edukować osoby pracujące z osobami doznającymi przemocy domowej oraz działać interdyscyplinarnie w tym zakresie.

9). W okresie od sierpnia do grudnia 2012 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach realizował projekt pn. ,,Bezpieczna Rodzina – Bezpieczny Dom”. Gmina Bobolice na realizację projektu otrzymała w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” dofinansowanie  z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Głównym założeniem realizacji projektu ,,Bezpieczna Rodzina – Bezpieczny Dom” było podjęcie przez Gminę Bobolice działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, między innymi poprzez realizację niżej wskazanych zadań.

10). W 2013 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach zorganizował warsztaty terapeutyczne dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych pn. ,,Metodyka i diagnoza problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem przemocy w rodzinie. Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych. Procedura Niebieskiej karty”. Podczas warsztatów członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych uzyskali wiedzę  z zakresu: metodyki diagnozy problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem przemocy w rodzinie, współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, zasad budowania i pracy zespołów interdyscyplinarnych oraz procedury Niebieskiej Karty. Głównym założeniem oraz celem przeprowadzenia warsztatów było podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób bezpośrednio pracujących z osobami doznającymi przemocy oraz osobami stosującymi przemoc.

11). W dniu 12 grudnia 2014 roku w Świetlicy Środowiskowej „Tafla” odbyły się warsztaty szkoleniowe pn. ,,Dziecko ofiarą przemocy domowej” – procedury postępowania interwencyjnego” zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach przy współpracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach. Szkolenie skierowane było do przedstawicieli ośrodka pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz placówek oświatowych zobowiązanych do podejmowania działań interwencyjnych, w tym wszczęcia i prowadzenia procedury ,,Niebieskiej Karty” w związku  z wystąpieniem podejrzenia przemocy w rodzinie, w tym wobec dziecka. Głównym celem szkolenia było wypracowanie jednolitych procedur postępowania interwencyjnego wobec krzywdzonych dzieci, ofiar przemocy domowej. Dodatkowym elementem profilaktycznym szkolenia były ulotki informacyjne dotyczące możliwości uzyskania pomocy w razie wystąpienia problemu przemocy.

12). W dniu 16 października 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Bobolicach odbyło się szkolenie pn. „Wieloaspektowa analiza przemocy jako zjawiska społecznego z elementami przemocy seksualnej – rozpoznawanie i interwencja zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach . Szkolenie skierowane było do przedstawicieli ośrodka pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, członków Lokalnej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Podaj dłoń”, kuratorów społecznych i zawodowych, przedstawicieli policji oraz przedstawicieli instytucji współpracujących z dzieckiem i rodziną zobowiązanych do podejmowania działań interwencyjnych. Głównym założeniem szkolenia będzie wypracowanie jednolitych procedur postępowania interwencyjnego wobec krzywdzonych dzieci, ofiar przemocy domowej oraz sprawców.

13). Uchwałą Nr 167/2016 z dnia 08.06.2016 r. Zarząd Powiatu w Koszalinie powołał Powiatowy Konwent ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Konwent podejmuje działania, które pozwolą na opracowanie wspólnych rozwiązań w ramach współpracy wszystkich partnerów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przedstawiciel Gminy Bobolice jest pani Jolanta Stępień – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach.

14). W dniu 01 grudnia 2016 r. w auli Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się szkolenie warsztatowe pn. „Procedura „Niebieska Karta” i jej znaczenie dla postępowania wobec przemocy w rodzinie”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Bobolice w ramach projektu: Punkt Przeciwdziałania Przemocy „SENS”, przy współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach w ramach Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”. Szkolenie poprowadziła Pani Agnieszka Szmulew – Ziółkowska z Koszalina.

15). W dniu 12 grudnia 2017 r. w auli Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się szkolenie warsztatowe pn. „Procedura „Niebieska Karta w praktyce i interdyscyplinarność działań”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Bobolice w ramach projektu: Punkt Przeciwdziałania Przemocy „SENS”, przy współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach w ramach Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”. Szkolenie poprowadziła Pani Elżbieta Rudnicka z Koszalina.

Komentarze są wyłączone.