Zakres

Centrum Wolontariatu działające przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach powstało w listopadzie 2007 roku.
Celem wolontariatu jest włączenie wolontariuszy do pomocy przy realizowaniu przez MGOPS różnych zadań z zakresu polityki społecznej. Wolontariat ten polega na łączeniu na poziomie lokalnym ludzi chętnych do niesienia pomocy z ludźmi, którzy takiej pomocy potrzebują.
Wolontariusze pomagają osobom starszym, niepełnosprawnym, rodzinom i dzieciom w czynnościach dnia codziennego oraz organizowaniu czasu wolnego. Wolontariusze  świadczą usługi na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa”, Świetlicy Środowiskowej ‘Tafla”, Domu Pomocy Społecznej, Klubu Aktywnego Seniora „Wrzos”, Uniwersytetu III wieku oraz w ramach działań statutowych MGOPS świadczą usługi opiekuńcze osobom starszym.

Regulamin pracy wolontariusza

 1. Wolontariusz zatrudniony przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13, pracuje społecznie, tj. za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia.
 2. Osobą odpowiedzialną za kontakt z wolontariuszem jest koordynator pracy wolontariuszy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach.
 3. Plan pracy wolontariusza jest ustalony wspólnie z koordynatorem i stanowi podstawę pracy wolontariusza.
 4. Wolontariusz wykonuje swoje zadania na podstawie upoważnienia wystawionego przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach.
 5. Wolontariusz nie może wykonywać czynności, do których nie ma uprawnień, a w szczególności takich, do których potrzebne jest przygotowanie medyczne.
 6. Wszelkie wątpliwości dotyczące wykonywanej pracy wolontariusz powinien jak najszybciej przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji czy akcji zgłosić koordynatorowi.
 7. O rezygnacji z pracy wolontariusz powinien jak najszybciej poinformować koordynatora. Wolontariusz nie ponosi żadnych konsekwencji z tytułu rezygnacji z pracy.
 8. W przypadku braku możliwości zrealizowania zadań, których podjął się wolontariusz – powinien On jak najszybciej poinformować o tym fakcie koordynatora w celu znalezienia zastępstwa lub rozwiązania problemu.
 9. Wolontariuszowi nie wolno palić papierosów oraz spożywać alkoholu w obecności osób, u których wykonuje określoną pracę.
 10. Wszelkie sprawy dotyczące sytuacji osób i ich rodzin, u których wolontariusz wykonuje swoją pracę, są objęte tajemnicą i mogą być omawiane tylko z koordynatorem lub innym upoważnionym do tego pracownikiem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach.
 11. Wolontariusz zobowiązany jest do dyskrecji i zachowania tajemnicy w sprawach, o których dowiedział się w trakcie wykonywania swojej pracy pod odpowiedzialnością karną.

Komentarze są wyłączone.