Kryteria

Udział w zajęciach prowadzonych przez Klub jest dobrowolny i bezpłatny. Klub działa na zasadzie partnerstwa, co znaczy, że każdy członek klubu jest tak samo ważny. Okres uczestnictwa w Klubie jest ustalany indywidualnie z każdym uczestnikiem, jednak nie może być mniejszy niż 6 miesięcy.
Warunkiem uczestnictwa jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.
Uczestnikami zajęć w Klubie mogą być osoby:
1) bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
2) uzależnione od alkoholu,
3) uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
4) chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
5) długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
6) zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
7) uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
8) osoby  niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Komentarze są wyłączone.