Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze

Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze mają za zadanie zapewnienie  dziecku całodobowej opieki i wychowania, a także zaspokajanie jego potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych, zagwarantowanie mu dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, objęcie dziecka działaniami  terapeutycznymi oraz zapewnienie mu możliwości korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych. Placówki te odpowiadają ponadto za realizację przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku, umożliwienie mu kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej, podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny lub – w przypadku, gdy dziecko ma uregulowaną sytuację prawną – znalezienia mu rodziny adopcyjnej.

Komentarze są wyłączone.