Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z Art. 176 pkt 1 oraz art.179 ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy między innymi opracowanie i realizacja 3 letniego gminnego programu wspierania rodziny. Program został opracowany na lata 2018-2020. Celem głównym programu jest tworzenie warunków umożliwiających realizowanie wspólnej polityki na rzecz wzmacniania rodziny.

Pliki do pobrania

 

Komentarze są wyłączone.