Zakres

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze ?

Uprawnionym wnioskodawcą jest jeden z rodziców, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka). Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

 Cel świadczenia wychowawczego.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspakajaniem jego potrzeb życiowych. W uzasadnionych przypadku po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego  w przypadku stwierdzenia, że rodzina wydatkuje świadczenie wychowawcze niezgodnie z celem lub marnotrawi otrzymywaną na dziecko pomoc, świadczenie będzie wypłacane w formie rzeczowej lub usługowej.

 Wysokość świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze wynosi 500 złotych miesięcznie na dziecko i jest wypłacane do dnia ukończenia 18-go roku życia. Jest to świadczenie niepodatkowane.

 Na jaki okres jest przyznawane świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do  dnia w którym uprawnione dziecko kończy 18 lat lub do dnia ukończenia przez pierwsze najstarsze dziecko 18-go roku życia.

Pierwszy okres zasiłkowy trwa od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku.

 Czy starsze dzieci są uwzględniane w składzie rodziny?

Dziecko do 25. roku życia, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i wspólnie z nimi zamieszkuje, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie.

 Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje?

Świadczenie nie przysługuje jeżeli :

-dziecko  pozostaje w związku małżeńskim;

-dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej ( w tym w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej )

-członkowi rodziny przysługuje na dziecko świadczenie wychowawcze za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 Czy świadczenie wychowawcze będzie miało wpływ na inną pomoc otrzymywaną przez rodziny?

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz dodatków mieszkaniowych.

 Co w przypadku gdy Wnioskodawca lub członek rodziny przebywa poza granicami kraju?

W przypadku przebywania osoby, która ubiega się o świadczenie lub członka jej rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie należącym do Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie przekazany do marszałka województwa celem rozpatrzenia.

Wymagane dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze.

1.Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

2.Opiekun prawny – orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego

3.Opiekun faktyczny – zaświadczenie z sądu lub z ośrodka adopcyjnego o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka.

4.Rodzic adopcyjny – odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego przysposobienie dziecka.

Dokument potwierdzający stan cywilny:

-kawaler/panna oraz żonaty/zamężna – brak dokumentu

-separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację

-rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód

-wdowa/wdowiec – akt zgonu współmałżonka

Komentarze są wyłączone.