Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy

FUNDACJA PROMOCJA ZDROWIA ze Szczecina informuje, że prowadzi rekrutację osób niepełnosprawnych z terenu województwa zachodniopomorskiego do projektów dofinansowanych ze środków PFRON  wspierających aktywizację zawodową ON.

Termin realizacji kolejnego okresu finansowania projektów: 01.04.2019 – 30.03.2020.

Planowana ilość osób: 32

Kierunek pomocy:   WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNEK PRACY

Typ projektu: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego

Celem głównym dwóch realizowanych projektów p.n. „ Zakład Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie – oknem na rynek pracy„  oraz  „Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie Dąbiu – jest przygotowanie i wejście łącznie 92 osób niepełnosprawnych(ON) z terenu woj. zachodniopomorskiego na rynek pracy. 

Tytuły projektów:

  1. ZAKŁAD INTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W SZCZECINIE – OKNEM NA RYNEK PRACY– realizowany przez ośrodek Fundacji w Centrum Szczecina (Koniczynka)
  2. DZIENNY OŚRODEK WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZCZECINIE DĄBIU -wsparcie, aktywizacja, zatrudnienie – realizowany przez ośrodek Fundacji w Szczecinie – Dąbiu

Projekty są kontynuacją realizowanego w ramach działania 7. 2 projektów p.n.  Zakład Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie” oraz „Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” w ramach których odbywa się  kompleksowy proces wsparcia ON i jego otoczenia w oparciu o opracowaną ścieżkę reintegracji zawodowej – Indywidualny Plan Działania.  W ramach projektów organizowane i prowadzone są zintegrowane działania na rzecz włączania 92 osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:

a) prowadzenie warsztatów aktywizujących społecznie i zawodowo
b) prowadzenie doradztwa zawodowego i psychologicznego,
c) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
d) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

W ramach udziału w projekcie dla beneficjenta organizowane i prowadzone są szkolenia zawodowe, warsztaty, grupy środowiskowego wsparcia oraz zespoły aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych, aktywizujące zawodowo i społecznie te osoby.

Formy wsparcia oferowane w projektach to:

  1. Indywidualny Plan Działania – stworzony indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb ON. IPD stworzone zostanie wspólnie z ON przez psychologa, doradcę zawodowego, lekarza medycyny pracy oraz terapeutę – specjalistę rehabilitacji ON i trenera pracy. (7h/os.)
  2. Indywidualne doradztwo zawodowe (20h./os.),
  3. indywidualna terapia psychologiczna (20h/na os.),
  4. warsztaty interpersonalne (24h/os.),
  5. warsztaty aktywizacji zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy (24h/os)
  6. Pośrednictwo pracy – wsparcie Trenera pracy (29-40h/os)
  7. szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje zawodowe (średnio 40h/os),
  8. staż w przedsiębiorstwie – 3 miesięczny w wymiarze 1/2 etatu.

Z uwagi na charakter grupy docelowej uczestnicy będą mieli możliwość zwrotu poniesionych kosztów za dojazdy, posiłki w trakcie warsztatów, stypendium szkoleniowe oraz stypendium za udział w stażu.

 Formularz zgłoszeniowy do projektu do pobrania na stronie internetowej. Wraz z formularzem należy przedłożyć ważne orzeczenie o niepełnosprawności.

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TELEFONU: 91 831 4800 lub na stronie www.fundacjapromocjazdrowia.pl

W ramach realizowanych przez Fundacje projektów zawodowych w ostatnich 2 latach zatrudnienie

Fundacja PROMOCJA ZDROWIA

al. Bohaterów Warszawy 27

70-340 Szczecin

NIP: 851 31 36 341

Regon: 320931914

KRS: 0000370165

www.fundacjapromocjazdrowia.pl

e-mail: fund.prom.zdrowia@wp.pl

Telefon: 91 831 48 00

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.