Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Flaga i godło

Informacja o dofinansowaniu :
Program jest finansowany ze środków budżetu państwa

Nazwa programu :
Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością

Wartość dofinansowania :
Program współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, wartość dofinansowania wynosi 23.868, 00 zł.

Całkowity koszt programu:
Całkowity koszt programu realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach wynosi : 23.868, 00.zł

Opis programu:
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.
Głównym celem Programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program skierowany jest do dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o:znacznym stopniu niepełnosprawności albo  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 7 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie Im jak najbardziej niezależnego życia; wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb; uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.; dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami; zwiększenia wsparcia asystenckiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.