Dodatek osłonowy – nowe świadczenie mające na celu ochronę osób i rodzin w trudnej sytuacji bytowej przed rosnącymi cenami energii, gazu i żywności

Szanowni Państwo, świadczenie będzie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach w budynku przy ul. Jedności Narodowej 13.
Wnioski można składać w okresie od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.:
– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
– w formie papierowej u pracowników socjalnych lub w pokoju Nr 11 i 14 od poniedziałku do środy i w piątek w godzinach od 08:00 do 13:00, w czwartki od 08:00 do 16:00 (wyjątkowo w godz. od 14:00 do 16.00 w pokoju Nr 5).
Dodatek osłonowy – przysługuje gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody nie przekraczają 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1.500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
-jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400,00 zł lub 500,00 zł zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2.100,00 zł,
-gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600,00 zł lub 750,00 zł * przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500,00 zł miesięcznie na osobę,
-gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850,00 zł lub 1.062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500,00 zł miesięcznie na osobę,
-gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1.150,00 zł lub 1.437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500,00 zł miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu do dodatku osłonowego ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych:
1.w przedostatnim roku kalendarzowym (2020 r.) w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2.w ostatnim roku kalendarzowym (2021 r.) w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października danego roku.

Ważne informacje:
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20,00 zł.
Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 października 2022 r. Świadczenia przyznane na wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.
Przyznanie dodatku będzie następowało na podstawie informacji pisemnej, wyłącznie odmowa przyznania dodatku będzie się odbywała w trybie decyzji administracyjnej.
Pamiętajmy o prawidłowym wypełnieniu wniosku oraz wpisaniu w druk wniosku adresu poczty elektronicznejna ten adres będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Pliki do pobrania
1. Druk wniosku o dodatek osłonowy w .pdf
2. Druk wniosku o dodatek osłonowy w .docx
3. Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy
 

Jolanta Stępień
MGOPS w Bobolicach

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.