Dodatek osłonowy w 2024 r.

Szanowni Państwo, od 01 stycznia 2024 r. można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek przysługuje osobom, które spełnią określone kryterium dochodowe:
–w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł,
–osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższe kwoty, przy wypłacie świadczenia obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje osobom opalającym domy węglem i wynosi:
– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Terminem ostatecznym wypłaty dodatku osłonowego jest 30 czerwiec 2024 r.

Wnioski można składać w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania :
–elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
–w formie papierowej (po opublikowaniu przez Ministra Klimatu i Środowiska wzoru wniosku) w dziale świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. J.Narodowej 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 12:00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 94 31-87-713 lub 534-996-011.

Jolanta Stępień
Kierownik MHOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.