Fantastyczne Możliwości życia wolnego od kłopotów

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach realizuje wspólnie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach, Gminą Bobolice i placówkami oświatowymi projekt pt. „Fantastyczne możliwości życia wolnego od trudności i kłopotów” w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
W dniach 20 -21 września 2022 r.. odbyło się szkolenie w zakresie przygotowania do prowadzenia wczesnej profilaktyki alkoholowej „Fantastyczne Możliwości”. Miało ono za zadanie przygotować wychowawców oraz pedagogów do bezpośredniej realizacji rekomendowanego w swoich klasach. W szkoleniu wzięło udział 8 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach i Szkoły Podstawowej w Dargini, którzy otrzymali wiedzę i narzędzie pracy z uczniami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Szkolenie poprowadziła Pani Elżbieta Górecka Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Edukacji „Lider” w Morągu.
W realizacji Programu biorą udział uczniowie klas VII i VIII obu szkół. Odbyły się już szkolenia liderów oraz spotkania z rodzicami. Nauczyciele realizują Program na lekcjach wychowawczych.
W dniach 17 – 18 października, w gościnnych progach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się kolejne  szkolenie dla nauczycieli/ wychowawców przygotowujące ich do prowadzenia programu profilaktycznego Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej rekomendowanego przez PARPA. Uczestniczyło w nim 14 nauczycieli z terenu gminy Bobolice. Poprowadziła je Pani Elżbieta Górecka. Celem głównym tego programu jest rozwijanie u uczniów w wieku 8-12 lat umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie. W programie dzieci są uczone, że mogą mieć wpływ na to, w jaki sposób spostrzegają i interpretują różne wydarzenia ze swojego życia

SWIS Bobolice

Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i z budżetu Gminy Bobolice

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.