Gmina Bobolice otwarta na problemy osób dotkniętych kryzysem psychicznym

Mając na uwadze polepszenie jakości życia osób dotkniętych kryzysem psychicznym Gmina Bobolice podjęła od 2018 r. współpracę ze Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON w Koszalinie.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach w ramach realizacji projektu pt. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Miasto Koszalin i powiat koszaliński” współpracował z Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON w Koszalinie. 13 grudnia 2018 r. została podpisana umowa partnerska w celu współpracy dotyczącej przetestowania opracowanego modelu zdeinstytucjonalizowanych usług medycznych i społecznych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Zespół mobilny, w skład którego wchodzili specjaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym świadczył szeroko rozumianą pomoc dla mieszkańców naszej gminy, którzy doświadczali zaburzeń psychicznych w różnych obszarach życia. Działania specjalistów zmierzały do odbudowy relacji interpersonalnych i osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu życia.
Sytuacja w kraju oraz na terenie gminy Bobolice związana z pandemią negatywnie wpłynęła na wiele aspektów naszego życia, w szczególności spowodowała znaczne pogorszenie się sytuacji finansowej rodzin, załamanie się stanu psychicznego mieszkańców gminy Bobolice (zarówno dorosłych jak i dzieci) jak również przyczyniła się do lawinowego wzrostu konfliktów w rodzinach. Sytuacja z wiosny 2020 r. w ogromnym stopniu wpłynęła na pogorszenie się stanu psychicznego zarówno  dzieci i młodzieży jak również osób dorosłych. Walka z epidemią wiązała się z ograniczeniem kontaktów społecznych. Lockdown wymusił zamknięcie szkół i placówek edukacyjnych. Od tamtej chwili, dla większości uczniów zajęcia prowadzone były w formule online. Nauczanie zdalne stało się przymusowym środkiem ochronnym w walce z zagrożeniem COVID-19. Jednak potrzeba ochrony społeczności przed koronawirusem wskazuje na zwiększone, długoterminowe i niekorzystne konsekwencje zdrowotne u dzieci i młodzieży, spowodowane stresem, lękiem, niepokojem i poczuciem bezradności w czasie kryzysu epidemiologicznego.
W marcu 2021 r. podjęliśmy dalszą współpracę ze Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON w Koszalinie w ramach pilotażowego programu polegającego na testowaniu środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej. Zespoły Leczenia Środowiskowego, składające się z szeregu specjalistów, zapewniają kompleksową opiekę zdrowotną dorosłym. Działania specjalistów koncentrują się na monitorowaniu zdrowia psychicznego oraz zapewnieniu niezbędnego i podstawowego wsparcia psychiatrycznego w miejscu zamieszkania.
Poszerzając katalog pomocy osobom potrzebującym wsparcia psychologicznego Burmistrz Bobolic i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach wraz z placówkami oświatowymi nawiązali współpracę z Centrum Rehabilitacyjno-Medycznym Reha Medica w Szczecinku w zakresie udzielania bezpłatnych porad psychologiczno – diagnostycznych (konsultacji psychologicznych, psychoterapii indywidualnych).
Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży do 21-go roku życia, które mają problemy emocjonalne oraz trudności w kontaktach społecznych, kontaktach z rówieśnikami, doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych. Celem wsparcia jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania, przede wszystkim praca z dzieckiem i rodziną. Świadczenia udzielane są bezpłatnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach zapewniona jest również pomoc psychologiczna dla osób zagrożonych i doświadczających przemocy domowej.
W ocenie samorządu możliwość współpracy z instytucjami zapewniającymi zintegrowaną pomoc świadczoną w miejscu zamieszkania stwarza szansę zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia mieszkańcom naszej gminy borykającymi się z trudnościami natury psychicznej życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. W kryzysie psychicznym liczy się czas. Problemy mogą szybko się pogłębiać i trzeba działać błyskawicznie. Natychmiastowa, różnorodna, bezpłatna, blisko domu, włączająca w terapię bliskich, zmieniająca się w zależności od nowych potrzeb oto cechy pomocy, jaką można otrzymać w gminie Bobolice.

MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.