Gorący posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo, Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku wprowadzono wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Program stwarza możliwość  udzielenia  pomocy w formie posiłku dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,  uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
 Udzielenie pomocy poprzedza wywiad środowiskowy. Wsparcie skierowane jest do osób  spełniających warunki otrzymania pomocy wskazanej w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy, o której mowa  nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przyznana pomoc ma charakter doraźny. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach.
Istotne jest to, że program pozwala na objęcie pomocą rodzin, w których dochód przekracza 100% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, nie więcej jednak niż 200 %, czyli 1.200,00 zł na osobę w rodzinie.
W związku z tym zachęcam do korzystania z tej formy pomocy i o zgłaszanie się osobiste do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. J.Narodowej 13 lub kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym pod nr tel. 94 31 87 713 lub 94 31 87 795.

Jolanta Stępień
MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.