GraduatON – projekt dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” realizuje projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

1.są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;

2.posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);

3.na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

1.Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;

2.Wsparcie psychologa/coach’a kariery;

3.Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:

-Autoprezentacja

-Organizacja czasu pracy

-Cele, reguły, konsekwencje

-Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole

-Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność

4.Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym – dla wybranych uczestników

5.Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;

6.Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)

7.Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

1.profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;

2.wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;

3.ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;

4.materiałów szkoleniowych;

5.wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;

6.zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;

7.dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

 

Zapraszamy do kontaktu:
telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu
więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.