Kierownik MGOPS w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług w formie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bobolice o wartości przekraczającej 10.000 do 30.000 euro

Załącznik nr 3
do regulaminu
MGOPS. 273.10.2020
Bobolice 2020-12-07

 Kierownik MGOPS w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13
zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na świadczenie usług w formie schronienia
dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bobolice
o wartości przekraczającej 10.000 do 30.000 euro

 

I. Zamawiający:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach
Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice
tel./fax 94 3187595
adres e-mail: mgops@bobolice.pl

II.Tryb udzielenia zamówienia:
Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem  Nr  11/2017 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bobolicach  z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu dotyczącego realizacji wydatków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

III.Opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług polegających na udzieleniu tymczasowego schronienia w:
Zadanie nr 1
a) schronisku dla osób bezdomnych – 3 osoby,
Zadanie nr 2
b) schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 1 osoba, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Bobolice, na zasadach określonych w art. 48 oraz art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej oraz osobom potrzebującym pomocy w formie schronienia, których miejscem zameldowania jest Gmina Bobolice.
2.Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
3.Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo – leczniczy lub zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
4.Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1 odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie schronienia wydanej przez Kierownika Miejsko – Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach.
5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane za zgodą osoby bezdomnej faksem, telefonicznie lub e-mailem do ośrodka pomocy społecznej. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.
6.Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom bezdomnym standardu podstawowych usług, poszerzonych o całodobowe wyżywienie.
7.Schronisko o którym mowa w pkt. 1.a oraz 1.b powinno funkcjonować i realizować zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896).
8.Ze względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości osób, która uzależniona będzie od rzeczywistej liczby osób wymagających pomocy w formie schronienia, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę od zawartej umowy.
9.Osoby bezdomne z terenu Gminy Bobolice będą zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt w placówce zgodnie z uchwałą Nr XII/109/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Kwota odpłatności oraz rachunek bankowy na który osoby przebywające w schronisku zobowiązane będą dokonywać określonej wpłaty, wynikać będą z decyzji administracyjnej.
10.Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w gotowości dla potrzeb Miejsko – Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej 2 miejsc w schronisku dla osób bezdomnych i 1 miejsca schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
11.Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli pod względem zgodności usługi z ofertą. Utrudnienie, uniemożliwienie kontroli bądź negatywny wynik kontroli będzie podstawą do wypowiedzenia umowy.

IV.Niezbędne wymagania:
W postępowaniu będą brały udział wyłącznie oferty podmiotów, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez odpowiedniego miejscowo Wojewodę.

V.Termin realizacji zlecenia:
1. Wykonawca związany jest ofertą od stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.
2.W sytuacji pojawienia się okoliczności uzasadniających konieczność umieszczenia osoby z terenu Gminy Bobolice.

VI.Kryterium oceny ofert:
1.Najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta
2.Dogodne umiejscowienie schroniska (w przypadku schronisk dla osób bezdomnych odległość od siedziby zamawiającego nie większa niż 100 km natomiast w przypadku schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi odległość od siedziby zamawiającego nie większa niż 250 km).

VII. Miejsce i termin składania ofert:
a) ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
b) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13 – pokój nr 7 (osobiście lub za pośrednictwem poczty) z dopiskiem „Oferta dot. schronisk”, drogą elektroniczną na e-mail: mgops@bobolice.pl.

Liczy się data wpływu do Zamawiającego.

Termin składania ofert: do dnia 21.12.2020r. do godz. 10.00.

VIII.Dodatkowe informacje:
1.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
2.Informacji dotyczących zamówienia udziela: Edyta Gintyło oraz Kierownik MGOPS Jolanta Stępień – tel. 94 3187595.
3.Zamawiający zapłaci należność za utrzymanie w gotowości 2 miejsc w schronisku dla osób bezdomnych oraz 1 miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz w przypadku konieczności umieszczenia w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osób o których mowa w ust. 1 niniejszego zapytania ofertowego za faktycznie udzieloną pomoc tj. ilości dni faktycznego pobytu danej osoby w schronisku przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku (faktury) wystawionego po zakończeniu każdego miesiąca na wskazany na nim rachunek.
4.Z wybranym oferentem Gmina Bobolice podpisze umowę określającą prawa i obowiązki stron umowy, w tym zapewnienia gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach.

                                                                                             Jolanta Stępień
                                                                                             Kierownik MGOPS w Bobolicach

Załączniki:

Załącznik nr 1 do propozycji cenowej- zadanie nr 1schronienie
Załącznik nr 2 dopropozycji cenowej- zadanie nr 2 schronienie
Załącznik nr 3 umowa nr schronisko dla osób bezdomnych
Załącznik nr 4 umowa nr schronisko dla osób bezdomnych z usł. Opiek. (2)

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.