Kierownik MGOPS w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie naprawy i konserwacji dachów na budynku MGOPS.

1.Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie będzie realizowane w formie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem  Nr  11/2017 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bobolicach z dnia 20 czerwca 2017 r.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest naprawa i konserwacja dachów zgodnie z dokumentacją projektową obejmującą:

 1. Rozebranie starego pokrycia:
 2. Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku
 3. Położenie nowego pokrycia:
 4. Pokrycie dachów o podłożu z twardych płyt styropianowych dwoma warstwami papy asfaltowej
 5. Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – murki ogniowe
 6. Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – pasy nadrynnowe i podrynnowe
 7. Krawędzie dachu – pas podrynnowy – Płyta OSB
 8. Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – fartuchy przyścienne
 9. Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm półokrągłe o średnicy 12 cm
 10. Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm o średnicy 10 cm

Pozostałe detale i wytyczne do wykonania prac związanych z remontem dachu zawiera kosztorys – „Naprawa i konserwacja dachów ul. Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice”.        

Roboty będą prowadzone w budynku czynnym, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania obowiązujących norm i przepisów.

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

 a) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych polegających na dekarskich pracach lub remoncie dachu o wartości nie mniejszej niż 30.000 złotych brutto każda i przedłoży wraz z ofertą referencje potwierdzające wykonanie należycie tych robót.

b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli: prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. W związku z powyższym Wykonawca wraz z ofertą przedłoży Zamawiającemu aktualny odpis lub wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniejszej niż sześć miesięcy od daty złożenia oferty;

c) przedłożą swoją ofertę na załączonym formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami.

 4. Wymagania Zamawiającego:

a) Termin wykonania robót: od daty zawarcia umowy do dnia 20.12.2019r.

b) Wykonawca zagwarantuje, że wszystkie materiały dostarczone przez niego będą nowe, pełnej wartości handlowej i nadające się do użycia w celu im przeznaczonym oraz wskazane w kosztorysie.

c) Gwarancja na wykonane prace remontowe, jakiej udzieli Wykonawca to minimum 5 lat, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót.

d) Zabezpieczenie we własnym zakresie powstałych odpadów poremontowych, związanych z realizacją zleconych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

e) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.

f) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć zgodnie z przepisami prawa budowlanego teren.g) W celu rzetelnego skalkulowania oferty Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

h) Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje , które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

i) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

 Za wyżej wymienione obowiązki Wykonawca nie będzie sobie rościł dodatkowego wynagrodzenia. Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa i rozładunek oraz utylizację zgodnie z prawem powstałych odpadów poremontowych.

 5. Informacji dotyczących zamówienia udziela: Edyta Gintyło oraz Kierownik MGOPS Jolanta Stępień – tel. 94 3187595.

6. Miejsce i termin składania ofert:

a) ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

b) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13 – pokój nr 7 (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

Termin składania ofert: do dnia  28.10.2019r. do godz. 10.00.

Kopertę należy oznaczyć:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice
„Oferta na wykonanie remontu  dachu na budynku MGOPS  w Bobolicach”.

7. Opis kryteriów jakimi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty:

 a) cena – 100%

Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 100 Wykonawcy, który przedstawił ofertę najtańszą. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:

            Oferta z najniższą ceną przedstawiona w ofertach

C= ……………………………………………………………..  x 100 pkt

            Cena ofert ocenianej

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranym Wykonawcą. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wyłoniona, jako najkorzystniejsza w drodze zapytania ofertowego zostanie podpisana umowa o treści zgodnej ze wzorem załączonym do zapytania ofertowego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy z Wykonawcą przez Miejsko – Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Bobolicach.

Dokumentacja techniczna  – kosztorys (przedmiar robót) jest dostępna w siedzibie MGOPS w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13  w pok. nr 4.

 

                                                                                                    Zatwierdził: Jolanta Stępień

Kierownik MGOPS w Bobolicach

 

Załączniki:

 1. formularz ofertowy,
 2. wzór umowy na realizacje zamówienia,
 3. przedmiar robót

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.