KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOLICACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent ds. świadczeń

I. Nazwa i adres jednostki:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. J. Narodowej 13, 76-020 Bobolice

II. Określenie stanowiska:
Referent ds. świadczeń
Forma zatrudnienia – umowa o pracę, 1 etat – pełny wymiar czasu pracy
Zatrudnienie : sierpień/wrzesień 2024 r.

III. Wymagania związane ze stanowiskiem:
1) Posiadane obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelem, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) Wykształcenie średnie, mile widziane wyższe.
4) Brak skazania kandydata prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku,
6) Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
2) znajomość ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego,
3) znajomość ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
4) dyspozycyjność,
5) umiejętność pracy w zespole,
6) umiejętność pracy z Klientem,
7) komunikatywność w kontaktach,
8) odporność na stres,
9) dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie spraw związanych z funduszem alimentacyjnym, a w szczególności:
-przyjmowanie wniosków wraz z kompletną dokumentacją,
-ustalanie prawa do funduszu alimentacyjnego,
-opracowywanie i wydawanie decyzji w w/w sprawach,
-udzielanie Klientom rzetelnych informacji o przysługujących Im świadczeniach,
-sporządzanie list wypłat,
-współpraca z komornikami sądowymi,
-prowadzenie postępowań,
-innych mających wpływ na prawidłową realizację zadania.

2. Prowadzenie niedokończonych spraw związanych z zaliczkami alimentacyjnymi, a w szczególności:
-udzielanie rzetelnych informacji dłużnikom alimentacyjnym,
-współpraca z komornikami sądowymi,
-prowadzenie postępowań,
-monitorowanie sald zadłużenia,
-innych mających wpływ na prawidłową realizację zadania.

3. Prowadzenie spraw związanych z bonem energetycznym, a w szczególności:
-przyjmowanie wniosków wraz z kompletną dokumentacją,
– ustalanie prawa do bonu,
– opracowywanie i wydawanie decyzji w ww/ sprawach oraz informacji,
– sporządzanie list wypłat,
– prowadzenie postępowań.

4. Sporządzanie planów, informacji, meldunków i sprawozdań i innych.

5. Inne zadania mające wpływ na prawidłową realizację zadań oraz zastępstwo pracownika działu.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1. Zmienne tempo pracy, praca biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h dziennie, praca w systemie jednozmianowym.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach w czerwcu 2024 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

V. Wymagane dokumenty:
1.Kwestionariusz osobowy załącznik  do ogłoszonego naboru.
2.Kserokopia dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie,
3.Kserokopia świadectw pracy,
4.Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5.Oświadczenie o niekaralności kandydata za przestępstwa popełnione umyślnie,
6.Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
7.Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 r. poz. 530).  

VI. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane. Jeżeli chce Pani/Pan, aby Administrator przetwarzał dane także w kolejnych naborach proszę o wyrażenie na to zgody wraz z podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji”.

Zarówno aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – referent ds. świadczeń” w terminie do dnia 22 lipca 2024 r. (liczy się data wpływu).
Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni a także oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Ich dokumenty złożone w procesie naboru, nieodebrane w ciągu 3 miesięcy, zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MGOPS.

Jolanta Stępień
Kierownik MGOPS w Bobolicach

 

Załącznik do naboru !!!!

Całość naboru do pobrania !!!

 

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.