Korpus Wsparcia Seniora w Gminie Bobolice

Szanowni Seniorzy, Mieszkańcy Gminy Bobolice, 21 marca 2022 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Bobolicach podjęto Uchwałę nr XXXVIII/330/22 w sprawie przyjęcia i przystąpienia przez Gminę Bobolice do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Bobolice” na rok 2022. Realizatorem zadania, w imieniu Burmistrza Bobolic, jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach.
Kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, które nie są w stanie zabezpieczyć podstawowych potrzeb nawet przy wsparciu rodziny, podejmujemy zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Udzielenie pomocy w powyższej formie nie wymaga wydania decyzji administracyjnej przyznającej wsparcie.
Dzięki przystąpieniu do programu Seniorzy otrzymają dodatkowe wsparcie w codziennym funkcjonowaniu w okresie epidemii lub po jej zakończeniu, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r. Gmina Bobolice złożyła zapotrzebowanie do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w celu pozyskania środków z budżetu państwa i otrzymała dofinansowanie na zakup opasek bezpieczeństwa. Podjęte w ramach programu działania będą rozwinięciem i uzupełnieniem lokalnej oferty kierowanej do seniorów oraz przyczynią się do upowszechnienia teleopieki. Działania uwzględnione w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, wpisują się w strategiczny 2. Przełamywanie stereotypowego postrzegania osób starszych i wzmacnianie pozytywnego wizerunku seniorów; Działanie2.2. Działania edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa seniorów zapisany w Lokalnym Programie Polityki Senioralnej w gminie Bobolice na lata 2021 – 2025.
Realizacja II Modułu Programu wpłynie na upowszechnienie i zwiększenie dostępności teleopieki. Usługa teleopieki będzie wdrażana po raz pierwszy w Gminie Bobolice. W ramach tego modułu osoby w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić Im wystarczającej opieki, zostaną wyposażone w opaski bezpieczeństwa i usługę teleopieki.
Obecnie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach, jako realizator programu, przystępuje do procedury zamówień publicznych. O szczegółach będziemy na bieżąco informować.
Zapraszamy osoby chętne do kontaktu z pracownikami socjalnymi pod nr tel 94 31 87 713, email : mgops@bobolice.pl lub kierownik.mgops@bobolice.pl.

Jolanta Stępień
Kierownik MGOPS w Bobolicach

 

Dofinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.