Kierownik MGOPS w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę przygotowania i dostawy do miejsca zamieszkania porcjowanych posiłków obiadowych w formie cateringu dla Klientów Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy

MGOPS. 273.11.2020                                                                                   Bobolice 2020-12-07

 

Kierownik MGOPS w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę przygotowania i dostawy do miejsca zamieszkania porcjowanych posiłków obiadowych w formie cateringu dla Klientów Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach

 I. Zamawiający:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach
Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice
tel./fax 94 3187595
adres e-mail: mgops@bobolice.pl

II.Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem  Nr  11/2017 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bobolicach  z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu dotyczącego realizacji wydatków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

III.Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na przygotowaniu i dostawie do miejsca zamieszkania w formie cateringu porcjowanych posiłków obiadowych dla 20 osób dorosłych korzystających z pomocy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach.
2. Usługa obejmuje przygotowanie i dostawę gotowych do podania, porcjowanych posiłków obiadowych wraz z wniesieniem ich do mieszkania Klienta w okresie od 02.01.2021r. do 31.12.2021r. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11.00 do 14.00.
a) szacowana dzienna liczba posiłków wynosi 20;
b) dostawa porcjowanych obiadów w indywidualnych opakowaniach jednorazowego użytku wytworzonych z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
c) w skład obiadu wchodzi jednodaniowy posiłek, który stanowi zamiennie:
– zupa – 3 razy w tygodniu
– drugie danie: ziemniaki/kasza/ryż/makaron +porcja ryby lub mięsa +surówki lub potrawy mączne np.: naleśniki, pierogi z surówką, kopytka z sosem i surówką itp. – 2 razy w tygodniu
3. Odbiorcami posiłków będą osoby korzystające z pomocy MGOPS w Bobolicach., którym na podstawie decyzji administracyjnej przyznano świadczenie niepieniężne w formie posiłku w miejscu zamieszkania.  Będą to osoby starsze, niepełnosprawne lub znajdujące się w trudnej sytuacji uniemożliwiającej skorzystanie z posiłku w formie stacjonarnej.
4.Szczegółowy zakres realizacji zadania oraz rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą określi umowa.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób korzystających z posiłków w okresie realizacji zadania, w związku z przyczynami leżącymi po stronie osób korzystających, których nie można było przewidzieć w dniu ogłoszenia zaproszenia do złożenia propozycji cenowej oraz w związku z możliwym wzrostem zainteresowania usługą po jej uruchomieniu, bądź rezygnacją Klienta z usługi. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia  z tytułu zmniejszenia zamówienia.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie określane na podstawie ilościowego rozliczenia rzeczywiście wydanych posiłków.

IV.Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.Przedłożą ofertę cenową wraz z załącznikami na prawidłowo wypełnionym i podpisanym przez osoby upoważnione druku oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2.Posiadają aktualny wpis do rejestru działalności gospodarczej lub KRS. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wraz z ofertą aktualny dokument potwierdzający posiadanie wpisu.
3. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży:
a. Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
b. Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem decyzji wyrażającej zgodę na przewóz posiłków danym pojazdem wydaną przez właściwego inspektora sanitarnego.

V. Niezbędne wymagania:

1.Wykonawca wykona usługę ze szczególną starannością, zapewniając wykwalifikowaną siłę roboczą, sprzęt, środki transportu oraz wszelkie przedmioty niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
2.Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przygotowania i transportu posiłków.
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłków, temperaturę w chwili podania oraz jego walory odżywcze, smakowe i estetyczne, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno – epidemiologiczne.
4.Wykonawca zapewni opakowania jednorazowego użytku wytworzone z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w których dostarczane będą posiłki.
5.Wykonawca ponosi całkowity koszt transportu realizacji usługi.

 VI.Termin realizacji zlecenia:

 02 styczeń 2021 –  31 grudzień 2021r. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 11-14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zadania w związku z koniecznością wydania decyzji administracyjnych dla osób korzystających z pomocy społecznej w formie posiłku.

VII.Kryterium oceny ofert:
Najniższa cena zaoferowana przez oferenta

VIII. Miejsce i termin składania ofert:
a) ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
b) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13 – pokój nr 7 (osobiście lub za pośrednictwem poczty) z dopiskiem „Oferta dot. przygotowania i dowozu posiłków”, drogą elektroniczną na e-mail: mgops@bobolice.pl.  Liczy się data wpływu do Zamawiającego. 

Termin składania ofert: do dnia 21.12.2020r. do godz. 10.00.

IX.Dodatkowe informacje:
1.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2.Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości przez Wykonawcę warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia i kryteriów wyboru ofert.
3.Okres związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4.Nie dopuszcza się możliwości zlecenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia Podwykonawcy.
5.Informacji dotyczących zamówienia udziela: Edyta Gintyło oraz Kierownik MGOPS Jolanta Stępień – tel. 94 3187595.

Jolanta Stępień
Kierownik MGOPS w Bobolicach

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 do zaproszenia cenowego
  2. Załącznik nr 2 do zaproszenia cenowego
Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.