OFERTA PRACY Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach zatrudni osobę na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY NA ZASTĘPSTWO

Wymiar etatu: umowa o pracę pełny etat   lub umowa zlecenie

Przewidywany termin zatrudnienia:   15 kwiecień do 31 sierpień 2019 r.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny planu pracy  z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust.1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia       29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 20. znajomość przepisów prawa dotyczących wykonywanych obowiązków;
 21. systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodzina, w szczególności poprzez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.

Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna;
 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej   3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 8. posiadanie prawa jazdy kat. B.

 Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

 1. Praca na zastępstwo od 15 kwietnia do 31 sierpnia 2019 r.;
 2. praca z rodziną i dziećmi na terenie miasta i gminy Bobolice, zmienne tempo pracy, praca biurowa,
 3. Praca asystenta rodziny wykonywana będzie w ramach stosunku pracy lub umowy zlecenie.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny .
 2. Życiorys (CV).
 3. Prawo jazdy kat. B
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie( oryginał do wglądu).
 5. Kopie świadectw pracy (oryginały do wglądu),.
 6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 9. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego;
 10. Oświadczenie kandydata o tym, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest tej osobie zawieszona  ani ograniczona.
 11. Oświadczenie  kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia oferty na w/w stanowisko.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą wraz z podpisem: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b RODO”.   

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach w pokoju nr 5  w godzinach od 8:00 do 12:00  od poniedziałku do piątku lub pocztą na adres  Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice.
Zarówno aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisko – asystent rodzinny” w terminie do  05.04.2019 r. do godz. 12.00
Aplikacje, które wpłyną do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

    Jolanta Stępień
Kierownika MGOPS
         w Bobolicach

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.