Ogłoszenie o stałym naborze kandydatów na opiekuna prawnego dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Kierownik  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Koszalinie dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.

Zakres podstawowych zadań: sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych
i składaniu oświadczeń woli.

Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują opiekunki zatrudnione w ośrodku pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 162 § 1. Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

Zgodnie z art. 162§ 3. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów
o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 179. § 1. Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy – organ państwowy, który ustanowił kuratora, przyzna mu na jego żądanie stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywa ten, kto żądał ustanowienia kuratora.

Zgodnie z art. 53a ust.1. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Zakres obowiązków opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej:

Ochrona interesów osobistych i majątkowych osoby nad którą sprawuje się opiekę,
w szczególności:

 • dbanie o środki do życia osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej ( w razie ich braku wnioskowanie o przyznanie odpowiednich świadczeń dla osoby ubezwłasnowolnionej);
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem: m.in. poprzez sporządzenie inwentarza majątku osoby ubezwłasnowolnionej, przedstawienie go sądowi, a następnie prowadzenie nad nim nadzoru;
 • dbanie o opiekę lekarską – tak aby osoba całkowicie ubezwłasnowolniona nie szkodziła sobie i nie stanowiła zagrożenia dla innych osób;
 • reprezentowanie osoby ubezwłasnowolnionej wobec osób trzecich, m.in. zastępowanie osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych, składaniu oświadczenia woli.

Zakres obowiązków kuratora  osoby częściowo ubezwłasnowolnionej:

 • opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej;
 • zabezpieczenie – w miarę możliwości – jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej;
 • doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego;
 • reprezentowanie podopiecznego i zarządzanie jego majątkiem – tylko w przypadku
  i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego.
 1. Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:
 • biegła znajomość języka polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niepozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
 • niekaralność za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Opieki lub kurateli nie może sprawować osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub/i kuratora.
 2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie określone w wymaganiach warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze na opiekuna prawnego i/lub kuratora.
 3. Oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oświadczenia muszą być przedstawione w formie oryginału.

III. Dokumenty dotyczące zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Koszalinie dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych można dostarczyć osobiście lub przesłać w kopercie opatrzonej dopiskiem „ Kandydat na opiekuna prawnego/ kuratora” na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach, ul. Jedności Narodowej 13,76-020 Bobolice.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter otwarty i nie zostaje określony termin zakończenia naboru. W związku z czym w każdej chwili można składać stosowne dokumenty w celu zapisania się do bazy opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

IV. Informacje na powyższy temat udzielane są pod numerem tel. (94) 3187595.
V. O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego, kuratora decyduje Sąd na podstawie Postanowienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.