Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bobolicach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bobolicach powoływana została przez Burmistrza Bobolic na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Skład
Komisja w obecnym składzie powołana została Zarządzeniem Nr 4/2015 Burmistrza Bobolic z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie powołania  składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze zmianami.
Pracom Komisji przewodniczy Anita Jasińska, funkcję sekretarza sprawuje Beata Pupin.
Komisja realizuje swoje zadania w dwóch zespołach problemowych:
– zespół, ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy w składzie: Helena Bubień, Anita Jasińska, Stanisław Marchewka,
– zespołów ds. kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w składzie: Ludmiła Posełkiewicz, Joanna Skórka, Patryk Dzienisiewicz.
Sprawowanie nadzoru na prawidłowością działań GKRPA należy do zadań Pełnomocnika Burmistrza Bobolic ds. Uzależnień w osobie Jolanty Stępień Kierownika MGOPS w Bobolicach.
Zadania
Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) inicjowanie, monitorowanie i ocena działań w zakresie określonym w art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
2) motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego lub w przypadku odmowy – podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictw odwykowego,
3) prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na obrót alkoholem, w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Bobolice,
4) wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży alkoholu z uchwałami rady miejskiej, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2  cytowanej ustawy w formie postanowienia zgodnie z KPA,
5) współpraca z Pełnomocnikiem Burmistrza Bobolic ds. Uzależnień oraz instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynenckich oraz rozwiązywania problemów alkoholowych,
6) udział członków Komisji w szkoleniach z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych,
7) opiniowanie:
a) projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b) wniosków o dofinansowanie działań w ramach GPPiRPA składanych przez różne podmioty
w terminie do 15 grudnia roku bieżącego na rok następny,
8) przeprowadzanie monitoringu i oceny działań gminnych jednostek organizacyjnych i innych jednostek i organizacji uczestniczących w realizacji zadań GPPiRPA.

Kontakt
Bobolice, ul. J. Narodowej 13,  tel. (94) 318 75 95
Bobolice, ul. Koszalińska 5,  tel. (94) 316 71 29

Obsługę kancelaryjno-administracyjną Komisji prowadzi MGOPS w Bobolicach.

Komentarze są wyłączone.