Zakres

Zadania KIS:
1) organizowanie zajęć i warsztatów z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej,
2) prowadzenie poradnictwa zawodowego, prawnego  i psychologicznego itp.,
3) organizowanie działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,
4) opracowanie i realizacja programów pomocowych,
5)  udzielanie informacji osobom bezrobotnym i poszukującym pracy o możliwościach zatrudnienia, uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji, przekwalifikowania zawodowego,
6) udzielanie wsparcia samoorganizującym się grupom osób o podobnych problemach, 
7) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej,
8) kwalifikowanie osób bezrobotnych do prac społecznie użytecznych

Do form działania Klubu zaliczamy:

  1. poradnictwo psychologiczne i prawne,
  2. doradztwo zawodowe,
  3. grupy: wsparcia i terapeutyczne,
  4. szkolenia,
  5. wolontariat,
  6. warsztaty i zajęcia z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej,
  7. prace społecznie – użyteczne,
  8. inne w zależności od potrzeb.

Celem Klubu jest reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Bobolice, którzy mają problemy w odnalezieniu się na rynku pracy i w prawidłowych relacjach społecznych, a także przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Komentarze są wyłączone.