Kryteria

Grupy osób najbardziej potrzebujących:
– bezdomni,
– niepełnosprawni,
– migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
– pozostałe osoby spełniające na stępujące kryteria: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji  życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Komentarze są wyłączone.