Pomoc materialna 2023/2024

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice wniosek o przyznanie stypendium bądź zasiłku szkolnego na rok szkolny 2023/2024 należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej13.
Wniosek wraz z załącznikami należy składać u pracowników socjalnych w terminie do 15 września 2023 r, natomiast  w przypadku słuchaczy kolegiów  pracowników służb społecznych do 15 października 2023 r.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. Dochód netto na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający składanie wniosku, uprawniający do otrzymania świadczenia, nie może przekroczyć kwoty 600,00 zł.
Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać u pracowników socjalnych osobiście lub pod nr tel. 94 31-87-595. Druk pomocniczego wniosku o ustalenie prawa do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne, pobrać można  bezpośrednio w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach lub ze strony internetowej: http://mgops.bobolice.pl/wp-content/uploads/2022/08/Wniosek-o-ustalenie-prawa-do-otrzymania-pomocy-materialnej-o-charakterze-socjalnym-stypendium.pdf.

 Zapraszam do składania wniosków
MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.