„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

Informacja o dofinansowaniu :
Program finansowany ze środków budżetu państwa, współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Nazwa programu :
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Wartość dofinansowania :
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizacje działań przewidzianych programem „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wynosi :100.000,00.zł.

Całkowity koszt programu:
Całkowity koszt programu wynosi 166.666,67  zł.

Opis programu:
Program wieloletni rządowy „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1007 z póź. zm).
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym niepełnosprawnym o niskim dochodach, jak i dzieciom , które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.
Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostają zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.

Realizator :
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.