Program ,,Opieka 75+’’ na rok 2024

Flaga i godło

Informacja o dofinansowaniu :

Program jest finansowany ze środków budżetu państwa.

Nazwa programu :

Program ,,Opieka 75+’’ na rok 2024

Wartość dofinansowania :

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizacje działań przewidzianych programem „Opieka 75+’’ wynosi : 9 460,00 .

Całkowity koszt programu:

Całkowity koszt programu realizowanego  przez Miejsko – Gminny Ośrodek  Pomocy w Bobolicach wynosi 15 766,66  zł.

Opis programu :   

Program „Opieka 75+” to rządowy program mający na celu poprawę dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie, zapewnienia osobom w wieku 75 lat
i więcej wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia,
w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej, umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, wsparcia finansowego gmin
w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.