Zespół Interdyscyplinarny

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg zmian odnoszących się do ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Już preambuła tego dokumentu wyraźnie podkreśla, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności. Na gminy nałożono obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.

W skład zespołu interdyscyplinarnego na terenie Gminy Bobolice wchodzą przedstawiciele:

 • Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach – Aneta Jasiulek
 • Lokalnej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,,Podaj Dłoń” – Aneta Kopacz
 • Posterunku Policji w Bobolicach – Jacek Wojciechowski
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bobolicach – Joanna Skórka
 • Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach – Halina Michalak
 • Sołtysów – Helena Bubień
 • Rady Miejskiej w Bobolicach – Ireneusz Bednarczyk
 • Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Szczecinku – Ewelina Szymańska
 • placówek oświatowych – Danuta Karwowska
 • służby zdrowia – Elżbieta Dygas

Podstawowymi zadaniami zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Instytucja zespołu interdyscyplinarnego uregulowana jest m.in. w art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Celem zespołu interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych. Dyspozycja wyżej wskazanego przepisu nadaje zespołowi interdyscyplinarnemu status podmiotu o charakterze wewnętrznym, działającego w gminie w ramach jej zadań własnych.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w Bobolicach zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach, ul. Jedności Narodowej 13. Przewodniczącą Zespołu jest Pani Aneta Jasiulek, natomiast zastępcą Pani Aneta Kopacz.

Komentarze są wyłączone.