Zespół Interdyscyplinarny

 Akt prawny:

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, 535, 1606)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 roku w sprawie procedury ,,Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy ,,Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r., poz. 1870)

 Zespół interdyscyplinarny

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/392/10 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27.08.2010 r. oraz Uchwały NR XXX/279/13 z dnia 27.08.2013 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Burmistrz Bobolic Zarządzeniem z dnia 30.08.2010 r. powołał na terenie Gminy Bobolice Zespół Interdyscyplinarny podejmujący działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W roku 2023 uchwalono ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła do porządku prawnego wiele zmian, w tym konieczność powołania nowych zespołów interdyscyplinarnych w terminie nie dłuższym, niż do 22.09.2023 r.
Na podstawie zmienionej już ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Uchwały Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, Burmistrz Bobolic Zarządzeniem Nr 107/2023 z dnia 12 września 2023 r. powołał na terenie Gminy Bobolice Zespół Interdyscyplinarny, który rozpoczął działalność z dniem 21.09.2023 r.

W skład zespołu interdyscyplinarnego na terenie Gminy Bobolice wchodzą:

 • Jasiulek Aneta – przedstawiciel Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach
 • Kopacz Aneta – przedstawiciel Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach
 • Czarnecka Agnieszka – przedstawiciel Posterunku Policji w Bobolicach
 • Jasińska Anita – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bobolicach
 • Michalak Halina – przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach
 • Karwowski Hubert – przedstawiciel Rady Miejskiej w Bobolicach oraz przedstawiciel Przychodni Lekarskiej ,,AMELIA” w Bobolicach
 • Szafarz Helena – przedstawiciel I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych przy Sądzi Rejonowym w Koszalinie
 • Karwowska Danuta – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Bobolicach
 • Dygas Elżbieta – przedstawiciel Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,ASKLEPIOS” w Bobolicach

/dane aktualne na dzień 05.02.2024 r./

Podstawowymi zadaniami zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, a w szczególności poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym,
 • inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,
 • opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań,
 • monitorowanie procedury ,,Niebieskie Karty”,
 • kierowanie osób stosujących przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową,
 • składanie na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobą stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. –Kodeks wykroczeń.

Instytucja zespołu interdyscyplinarnego uregulowana jest m.in. w art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Dyspozycja wyżej wskazanego przepisu nadaje zespołowi interdyscyplinarnemu, status podmiotu o charakterze wewnętrznym, działającym w gminie w ramach jej zadań własnych. Obsługę organizacyjno-techniczną i finansową zespołu zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach, ul. Jedności Narodowej 13.

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pani Aneta Jasiulek, natomiast zastępcą przewodniczącego Pani Aneta Kopacz.

Dni obsługi:

Kontakt z pracownikami socjalnymi od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-10.00.

 

Pliki do pobrania: – brak

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.