Fundusz Alimentacyjny

1.Akt prawny:

– Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 ),
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. z 2011 r. nr 73 poz. 395, z późn. zm.);
– Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1467)

2.Zakres:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Wniosek składa osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy.
Świadczenia przysługują osobie uprawnionej:
– do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
– w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia albo
– przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.

Świadczenia nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
– została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej lub
– zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów. Nie mogą być jednak wyższe niż 500 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.
W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

 W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnione ustalona z wykorzystaniem zasady złotówka za złotówkę jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

3.Termin składania wniosków:
Prawo do funduszu alimentacyjnego ustala się na okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do funduszu alimentacyjnego.

4.Akt prawny:

Komentarze są wyłączone.