Stypendium szkolne

1.Akt prawny

– Uchwała nr XLII/358/22 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 czerwca 2022 r. w  sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
– Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
– Rozstrzygnięcie nadzorcze

 

2. Zakres

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium szkolne przyznaje się uczniom spełniającym kryterium dochodowe stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 600,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności:

– kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, informatycznych, tanecznych, recytatorskich i innych zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia,

– wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, a w szczególności zakupu:

a) podręczników, słowników, encyklopedii, atlasów, książek do nauki języków, lektur szkolnych (audiobooków) itp.,
b) tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych, astronomicznych, encyklopedii, map, globusów oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach np. edukacyjne programy komputerowe – jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi,
c) tornistra, plecaka lub torby szkolnej (1 szt. na rok szkolny),
d) obuwia sportowego (adidasy, trampki, tenisówki – łącznie 3 pary w każdym z okresów: wrzesień – grudzień oraz styczeń-czerwiec), cena jednostkowa nie może przekroczyć 300,00 zł za parę,
e) stroju na zajęcia wychowania fizycznego (dres, koszulki na zajęcia sportowe, spodenki, leginsy, skarpetki itp.)
f) artykułów szkolnych (przybory szkolne niezbędne do prawidłowej realizacji procesu edukacyjnego w szkole),
g) przyborów do nauki zawodu,
h) określonych przez szkołę dodatkowych przedmiotów lub usług związanych z profilem nauki, zakupem jednolitego stroju, którego noszenie jest w szkole wymagane lub zakupem stroju galowego wymaganego przez szkołę,
i) tuszy do drukarek komputerowych,
j) komputera, oprogramowania komputerowego – (system operacyjny, oprogramowanie biurowe – edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, itp.); urządzeń peryferyjnych do komputera (monitor, klawiatura, myszka, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, pendrive, głośniki, modem, router, itp.) – wykorzystywanych do celów dydaktycznych,
k) pomocy dydaktycznych (pokrycie kosztów abonamentu internetowego od września do czerwca),
l) okularów korekcyjnych, aparatu słuchowego oraz innych przedmiotów rehabilitacyjnych przepisanych przez lekarza i uznanych za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej w zakresie nierefundowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub z pomniejszeniem refundacji,
ł) biurka do nauki i krzesła.

3. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły lub kolegium i z powrotem.
 Stypendium szkolne podlega rozliczeniu i będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowe lub całkowite pokrycie poniesionych i udokumentowanych kosztów edukacyjnych.
Rozliczenie pomocy materialnej następuje poprzez przedłożenie w MGOPS w Bobolicach dokumentów potwierdzających wykorzystanie udzielonej pomocy zgodnie z celem, na który została przyznana tj.: oświadczeń, rachunków imiennych, faktur VAT, imiennych biletów miesięcznych, zaświadczenia ze szkoły o poniesionych kosztach udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych w szkole, itp.

3. Termin składania wniosków:

Wniosek o stypendium szkolne składa się w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 do 15 października danego roku szkolnego.

4. Pliki do pobrania

– Wniosek o ustalenie prawa do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium

Komentarze są wyłączone.