Stypendium szkolne

1.Akt prawny
-Uchwała NR XXVIII/268/13 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

2.Zakres

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium szkolne przyznaje się uczniom spełniającym kryterium dochodowe stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 600,00 zł netto na
osobę w rodzinie.
Stypendium szkolne może być udzielane:
1. uczniom w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziały w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności:
– udział w korepetycjach,
– kursy (np. językowe, sportowe, artystyczne itp.),
– koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina teatru, muzeum itp.,
– koszt wyjazdu na „zieloną szkołę”,
– inne zajęcia szkolne i pozaszkolne,
– ubezpieczenie,
2. uczniom w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
– podręczników (podręczniki, ćwiczenia, lektury, słowniki, atlasy, itp.),
– artykułów szkolnych (przybory szkolne niezbędne do prawidłowej realizacji procesu edukacyjnego w szkole),
– obuwia sportowego (np. tenisówki, halówki, trampki, adidasy)
– stroju sportowego (np. koszulki sportowe, spodenki sportowe, skarpetki, dres, bluza sportowa, spodnie sportowe, bielizna sportowa, klapki na basen itp.)
– stroju galowego- inny niż roboczy i sportowy
– mundurka szkolnego,
– okularów korekcyjnych,
– biurka do nauki, krzesła do biurka, lampki biurowej, organizera na biurko
– zakup komputera  w tym tabletu, monitora, klawiatury, myszy, drukarki, listwy antyprzepięciowej, pamięci przenośnej (typu pendrive), zakup/wymiana/naprawa części do komputera, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki (tj. tusze, tonery, papier itp)oraz zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych (pakiet programów biurowych, oprogramowanie antywirusowe, multimedialne programy edukacyjne i kursy językowe
– pomocy dydaktycznych (pokrycie kosztów abonamentu internetowego od września do czerwca),
3. uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym :
– zakwaterowanie i wyżywienie ( internat, bursa, stancja),
– czesne na naukę w szkole,
– dojazdy do szkoły,

Na fakturze przy każdym artykule z kategorii obuwia i stroju winien widnieć opis „sportowe”, „galowe”. W przypadku braku możliwości opisania artykułów zgodnie z katalogiem wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu i imienną pieczątką sprzedawcy (jeśli taką posiada) oraz podpis sprzedającego.

3. Terminy składania wniosków
Termin składania wniosków o pomoc w formie stypendium szkolnego upływa z dniem 15 września br.

4. Pliki do pobrania
Wniosek o stypendium szkolne

Komentarze są wyłączone.