Dodatek Mieszkaniowy

DODATEK MIESZKANIOWY

  1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych

  1. Kryteria

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny, wynajmują lokal mieszkalny, członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu oraz osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego i kwoty 125% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

  1. Zakres

Osoby ubiegające  się o dodatek mieszkaniowy muszą dostarczyć:

1.dowód osobisty,

2.akt notarialny lub umowę najmu lokalu (do wglądu),

3.wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, a w nim wydatki potwierdzone  przez zarządców (np. śmieci – Urząd Miejski Bobolice),

4.wszelkie dochody uzyskane w ciągu trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie  wniosku (np. emeryci i renciści – decyzja przyznającą lub waloryzująca przyznaną rentę   lub emeryturę, rolnicy – zaświadczenie z Urzędu Gminy o hektarach przeliczeniowych ziemi, osoby zatrudnione – zaświadczenie od pracodawcy na odpowiednim druku w pliku do pobrania, itp.),

5.fakturę za energie elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy,

6.zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu dzieci do szkoły gimnazjalnej lub wyżej,

7.zaświadczenie o stanie technicznym i wyposażeniu budynku (dotyczy domów jednorodzinnych).

Do dochodów nie wlicza się :

1.dodatków dla sierot zupełnych,

2.zasiłków pielęgnacyjnych,

3.zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

4.jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej

5.dodatku mieszkaniowego,

6.świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendium wypłacane przez MGOPS),

7.jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe),

8.dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

9.pomocy w zakresie dożywiania,

10.dodatek energetyczny,

11.zapomogi pieniężne, o których mowa w przepisach dla niektórych emerytów i rencistów,

12.świadczenia wychowawczego.

POWIERZCHNIA MIESZKANIA

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby

40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób

45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób

55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób

65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób

70m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania                          w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Terminy składania wniosku

Wnioski przyjmowane są w pokoju Nr 9 w terminie od 1-go do 15-tego każdego miesiąca w godzinach od 8:00 do 12:00

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.  Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest do dnia 10 każdego miesiąca z góry. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcom.

Pliki do pobrania:

  1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  2. zaświadczenie o uzyskanych dochodach

Komentarze są wyłączone.