Dodatek Mieszkaniowy

1. Akt prawny

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych

2. Zakres

Osoby ubiegające  się o dodatek mieszkaniowy muszą dostarczyć:

1.Wniosek – potwierdzony przez zarządcę budynku lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny w  punktach 2 – 5, 7 – 9 oraz 12 tj.: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, wyposażenie lokalu w instalacje gazu przewodowego oraz łączną kwotę wydatków na mieszkanie za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.
2.Deklaracja o wysokości dochodów – wszystkich członków gospodarstwa domowego.
3.Tytuł prawny do lokalu (decyzja, umowa najmu/podnajmu, akt notarialny, umowa użyczenia, wyrok sądowy potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego, dokument potwierdzający inny tytuł prawny )oryginały do wglądu.

(Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego wypełnia pozostałe punkty wniosku  oraz deklarację o wysokości dochodów uwzględniając w niej wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz ich dochody za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym składany jest wniosek)

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).”,

 Rodzaje dokumentów ze względu na źródło dochodów:

Osoby pracujące na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło:

*zaświadczenie o dochodach wystawione przez pracodawcę,
*zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów z umowy zlecenia lub umowy o dzieło wystawione przez pracodawcę.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą:

*zaświadczenie o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone przez biuro rachunkowe lub wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego ewentualnie oświadczenie o uzyskanych dochodach wyliczone na podstawie prowadzonej książki ewidencji przychodów i rozchodów,
*dokument potwierdzający wysokość opłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne oraz dokument potwierdzający wysokość odprowadzonego podatku,
*wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o zawieszeniu działalności gospodarczej.

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne:

*oświadczenie o uzyskanych dochodach wyliczone na podstawie doręczonego zaświadczenia z właściwego Urzędu Gminy o ilości ha przeliczeniowych i dochodowości rocznej z gospodarstwa rolnego oraz o wysokości dopłat Unijnych, ewentualnie doręczenie aktualnego nakazu płatniczego wraz z oświadczeniem o uzyskanych dochodach.

Osoby uczące się:

*zaświadczenie o wysokości dochodu z tytułu  płatnych praktyk ze szkół zawodowych,
*zaświadczenie o wysokości stypendium naukowego i/lub socjalnego wystawione przez dziekanat uczelni.

Emeryci/renciści:

* ostatnia decyzja emerytalna/rentowa lub dowody wypłat emerytury/renty albo zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w poszczególnych miesiącach uwzględniające kwoty brutto, netto, potrącenia i dodatki

Osoby otrzymujące alimenty:

*wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny (oryginały do wglądu),
*zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów.

Dodatkowe dokumenty

1.Zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego Wydziału Architektury i Budownictwa o stwierdzeniu warunków technicznych budynku (potwierdzające powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu) – dot. właścicieli domu jednorodzinnego.

2.W przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności  dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie.

3.Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu).

 

POWIERZCHNIA MIESZKANIA

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób

70m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

3.Terminy składania wniosku

Wnioski przyjmowane są w pokoju Nr 5 w terminie od 1-go do 15-tego każdego miesiąca w godzinach od 8:00 do 12:00

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.  Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest do dnia 10 każdego miesiąca z góry. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcom.

4.Pliki do pobrania:

  1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  2. deklaracja o wysokości dochodów

Komentarze są wyłączone.