Dodatek Mieszkaniowy

1. Akt prawny

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych

2. Zakres

Osoby ubiegające  się o dodatek mieszkaniowy muszą dostarczyć:
1.dowód osobisty,
2.akt notarialny lub umowę najmu lokalu (do wglądu),
3.wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, a w nim wydatki potwierdzone  przez zarządców (np. śmieci – Urząd Miejski Bobolice),
4.wszelkie dochody uzyskane w ciągu trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie  wniosku (np. emeryci i renciści – decyzja przyznającą lub waloryzująca przyznaną rentę   lub emeryturę, rolnicy – zaświadczenie z Urzędu Gminy o hektarach przeliczeniowych ziemi, osoby zatrudnione – zaświadczenie od pracodawcy na odpowiednim druku w pliku do pobrania, itp.),
5.fakturę za energie elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy,
6.zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu dzieci do szkoły ponadpodstawowej, jeśli uczeń uczęszcza na praktyki szkolne płatne- zaświadczenie na odpowiednim druku w pliku do pobrania,
7.zaświadczenie o stanie technicznym i wyposażeniu budynku (dotyczy domów jednorodzinnych).

Do dochodów nie wlicza się :
1.dodatków dla sierot zupełnych,
2.zasiłków pielęgnacyjnych,
3.zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
4.jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej
5.dodatku mieszkaniowego,
6.świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendium wypłacane przez MGOPS),
7.jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe),
8.dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
9.pomocy w zakresie dożywiania,
10.dodatek energetyczny,
11.zapomogi pieniężne, o których mowa w przepisach dla niektórych emerytów i rencistów,
12.świadczenia wychowawczego,
13.dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 20111 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

POWIERZCHNIA MIESZKANIA

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób
70m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

3.Terminy składania wniosku

Wnioski przyjmowane są w pokoju Nr 9 w terminie od 1-go do 15-tego każdego miesiąca w godzinach od 8:00 do 12:00
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.  Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest do dnia 10 każdego miesiąca z góry. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcom.

4.Pliki do pobrania:

Komentarze są wyłączone.