Dodatek Mieszkaniowy

Osoby ubiegające  się o dodatek mieszkaniowy muszą dostarczyć:
dowód osobisty, akt notarialny lub umowę najmu lokalu (do wglądu),wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, a w nim wydatki potwierdzone  przez zarządców (np. śmieci – Urząd Miejski Bobolice),wszelkie dochody uzyskane w ciągu trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie  wniosku (np. emeryci i renciści – decyzja przyznającą lub waloryzująca przyznaną rentę   lub emeryturę, rolnicy – zaświadczenie z Urzędu Gminy o hektarach przeliczeniowych ziemi, osoby zatrudnione – zaświadczenie od pracodawcy na odpowiednim druku w pliku do pobrania, itp.),fakturę za energie elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy, zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu dzieci do szkoły ponadpodstawowej, jeśli uczeń uczęszcza na praktyki szkolne płatne- zaświadczenie na odpowiednim druku w pliku do pobrania, zaświadczenie o stanie technicznym i wyposażeniu budynku (dotyczy domów jednorodzinnych).

Do dochodów nie wlicza się :
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r., świadczenia  pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018r. poz.690), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018r. poz.2134i2354), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz.998, 1076,1544i  2245), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz.1540), świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art.9 ustawy z dnia 22 listopada 2018r. o grobach weteranów walk o wolność  i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).  o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622)

Powierzchnia  Mieszkania
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób
70m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Terminy składania wniosku
Wnioski przyjmowane są w pokoju Nr 5 w terminie od 1-go do 15-tego każdego miesiąca w godzinach od 8:00 do 12:00

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.  Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest do dnia 10 każdego miesiąca z góry. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcom.

Pliki do pobrania:

Komentarze są wyłączone.