Dodatek węglowy

Akty Prawne

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia  2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Informacja

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zakres

Szanowni Państwo, świadczenie będzie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach w budynku przy ul. Jedności Narodowej 13.
Wnioski można składać w okresie do 30 listopada 2022 r.:
– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
– w formie papierowej w siedzibie MGOPS w Bobolicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 12:00.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.  Świadczenie zostanie wypłacone w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.
Wnioski zostaną zweryfikowane w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przyznanie dodatku będzie następowało na podstawie informacji pisemnej, wyłącznie odmowa przyznania dodatku będzie się odbywała w trybie decyzji administracyjnej.
Pamiętajmy o prawidłowym wypełnieniu wniosku oraz wpisaniu w druk wniosku adresu poczty elektronicznejna ten adres będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego.

Komentarze są wyłączone.