Lokalny Program Pomocy Społecznej w Gminie Bobolice na lata 2015-2020

został przyjęty przez Radę Miejską w Bobolicach Uchwałą Nr II/17/14 z dnia 19 grudnia 2014r. Program realizuje działania Gminy Bobolice w zakresie zadań związanych z pomocą społeczną.
Adresatami programu są osoby i rodziny wymagające wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Kierownik  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach sprawuje                     na bieżąco nadzór nad realizacją programu i podejmuje niezbędne działania zmierzające          do osiągnięcia zamierzonych celów.

Komentarze są wyłączone.