Partnerstwo Lokalne „Bobolice bez barier”

1.Akt prawny

Umowa partnerska o współpracy w ramach Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier” z dnia 12 kwietnia 2016 r.

2.Zakres

Partnerstwo lokalne „Bobolice bez barier” powstało 12 kwietnia 2016 r. Przedmiotem partnerstwa jest:

  1. wzajemne wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego,
  2. zachęcanie instytucji, organizacji, osób do działania na rzecz aktywności lokalnej,
  3. wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób, rodzin, seniorów, osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
  4. przygotowywanie wniosków i pozyskiwanie środków finansowych na realizację wspólnych projektów na rzecz rozwoju społecznego i aktywizacji mieszkańców,
  5. stworzenie systemu przepływu informacji, współpracy, wspólnej promocji oraz dzielenie się doświadczeniami z podjętych inicjatyw.
  6. podejmowanie wspólnych działań przez Partnerów na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży, osób, rodzin, seniorów, osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
  7. nabycie przez Partnerów umiejętności budowania relacji pomiędzy przedstawicielami lokalnych partnerów w celu lepszego wykorzystania potencjału społeczności lokalnej na rzecz rozwiązywania problemów występujących w rodzinie oraz wsparciu funkcji rodziny,
  8. nabycie umiejętności pracy w grupie, wspólne rozwiązywania problemów, dochodzenie do porozumienia w kluczowych sprawach,
  9. poszerzenie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności analizy potencjału rozwojowego gminy/powiatu oraz znalezienie skutecznych rozwiązań na jego wykorzystanie pod kątem długofalowej polityki wsparcia rodziny.

Partnerstwo skupia 48 instytucji. Na spotkaniu 12 kwietnia 2016 r. zostały podpisane umowy partnerskie o współpracy. Został również wybrany Zarząd Partnerstwa na czteroletnia kadencję. W skład Zarządu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji: Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach, Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach, Urzędu Miejskiego w Bobolicach, Rady Miejskiej w Bobolicach, placówek oświatowych z gminy Bobolice, Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach, Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach jako przedstawiciel osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Bobolice.

Partnerstwo lokalne to doskonałe narzędzie w budowaniu i wspieraniu rozwoju lokalnego, opartego na oddolnych inicjatywach i pomysłach. Łącząc ze sobą partnerów publicznych, prywatnych i pozarządowych, staje się platformą wymiany doświadczeń i pomysłów, które mogą zaowocować spektakularnym sukcesem całej społeczności lokalnej. Partnerstwo wykorzystując kapitał ludzki oraz instytucjonalny jest szansą na rozwój kapitału społecznego. A kapitał społeczny to nic innego jak budowanie relacji, zaufania, wzmocnienie więzi społecznych.

4. Pliki do pobrania

Komentarze są wyłączone.