Centrum Wolontariatu

1.Akty prawne

Podstawowym aktem prawnym regulującym wolontariat jest Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

2.Zakres

Centrum Wolontariatu działające przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach powstało w listopadzie 2007 roku. Celem wolontariatu jest włączenie wolontariuszy do pomocy przy realizowaniu przez MGOPS różnych zadań z zakresu polityki społecznej. Wolontariat ten polega na łączeniu na poziomie lokalnym ludzi chętnych do niesienia pomocy z ludźmi, którzy takiej pomocy potrzebują. Wolontariusze pomagają osobom starszym, niepełnosprawnym, rodzinom i dzieciom w czynnościach dnia codziennego oraz organizowaniu czasu wolnego. Wolontariusze  świadczą usługi na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa”, Domu Pomocy Społecznej, Klubu Aktywnego Seniora „Wrzos”, Bobolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbe w Koszalinie oraz w ramach działań statutowych MGOPS świadczą usługi opiekuńcze osobom starszym.

Regulamin pracy wolontariusza

 1. Wolontariusz zatrudniony przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13, pracuje społecznie, tj. za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia.
 2. Osobą odpowiedzialną za kontakt z wolontariuszem jest koordynator pracy wolontariuszy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach.
 3. Plan pracy wolontariusza jest ustalony wspólnie z koordynatorem i stanowi podstawę pracy wolontariusza.
 4. Wolontariusz wykonuje swoje zadania na podstawie upoważnienia wystawionego przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach.
 5. Wolontariusz nie może wykonywać czynności, do których nie ma uprawnień, a w szczególności takich, do których potrzebne jest przygotowanie medyczne.
 6. Wszelkie wątpliwości dotyczące wykonywanej pracy wolontariusz powinien jak najszybciej przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji czy akcji zgłosić koordynatorowi.
 7. O rezygnacji z pracy wolontariusz powinien jak najszybciej poinformować koordynatora. Wolontariusz nie ponosi żadnych konsekwencji z tytułu rezygnacji z pracy.
 8. W przypadku braku możliwości zrealizowania zadań, których podjął się wolontariusz – powinien On jak najszybciej poinformować o tym fakcie koordynatora w celu znalezienia zastępstwa lub rozwiązania problemu.
 9. Wolontariuszowi nie wolno palić papierosów oraz spożywać alkoholu w obecności osób, u których wykonuje określoną pracę.
 10. Wszelkie sprawy dotyczące sytuacji osób i ich rodzin, u których wolontariusz wykonuje swoją pracę, są objęte tajemnicą i mogą być omawiane tylko z koordynatorem lub innym upoważnionym do tego pracownikiem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach.
 11. Wolontariusz zobowiązany jest do dyskrecji i zachowania tajemnicy w sprawach, o których dowiedział się w trakcie wykonywania swojej pracy pod odpowiedzialnością karną.

Wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie. Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie i za darmo chce pracować na rzecz innych. Wolontariusz musi posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaj i zakresu wykonywanych świadczeń, tylko wtedy, gdy obowiązek ten wynika z przepisów prawnych.

3.Pliki do pobrania:

Komentarze są wyłączone.