Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

1.Deklaracja dostępności.

Wstęp

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mgops.bobolice.pl

adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach,
            ul.  Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 20.02.2018 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na podstawie samooceny stwierdza się niezgodności lub wyłączenia, w tym : brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne, w wyjątkowych przypadkach brak tytułu, nieprawidłowe dokumenty PDF, częściowy brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, częściowe informacje czy elementy tekstowe przedstawiano wyłącznie w formie graficznej.

MGOPS w Bobolicach od dnia publikacji deklaracji dostępności będzie umieszczał prawidłowe zapisy na stronie www.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej Oświadczenie sporządzono dnia : 16.02.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • powiększanie czcionki
 • ustawienie wysokiego kontrastu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Andrzej Kaczanowicz, email : informatyk.mgops@bobolice.pl. Informację można również kierować na email : kierownik.mgops@bobolice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 943187595, 943187713. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich : https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw- obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku MGOPS w Bobolicach prowadzi jedno wejście od Jedności Narodowej 13. Budynek jest budynkiem parterowym, przy wejściu pozbawionym schodów.
 2. Siedziba ośrodka jest wyraźnie oznakowana tablicą informacyjną.
 3. W budynku brak jest toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 4. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak tłumacza języka migowego.
 5. Dostosowano teren dla osób niepełnosprawnych poprzez wypoziomowanie i oznakowanie miejsca przed budynkiem 
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
 7. Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu mają możliwość skorzystania z zamontowanego dzwonka przywołującego, a rozmiary drzwi wejściowych oraz korytarzy pozwalają na wjazd wózkiem inwalidzkim.
 8. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, po skorzystaniu z dzwonka przywołującego lub po uprzednim kontakcie tel. 94 3187595, email mgops@bobolice.pl
 9. W przypadku braku możliwości przyjazdu osobistego osoby niepełnosprawnej istnieje możliwość wizyty pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania po uprzednim kontakcie tel. 94 3187595, email mgops@bobolice.pl
 10. Utworzono punkt obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
 11. W punkcie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami  jest zamontowana poręcz.
 12. Jest umieszczony piktogram w punkcie obsługi.
 13. Na ścianie znajduje się plan budynku z zaznaczonym rozkładem pomieszczeń.
 14. Według konieczności wynikającej z analizy potrzeb są przeprowadzane oględziny, kontrola i monitoring pomieszczeń.

2.Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.
3.Zarządzenie Nr 76/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w MGOPS w Bobolicach.
4.Zarządzenie Nr 75a/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach z dnia 26 października 2020 r. w sprawie : przyjęcia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021”.
5.Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (zostanie opublikowany w terminie późniejszym)
6.Zarządzenie Nr 11/2022 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach z dnia 15.02.2022 roku w sprawie zmiany  Zarządzenia Nr 75a/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach z dnia 26.10.2020 r. w sprawie : przyjęcia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021”.

 

Komentarze są wyłączone.