Oferta na remont pomieszczenia socjalnego w budynku przy ul. Jedności Narodowej 13.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach zaprasza do złożenia oferty na remont pomieszczenia socjalnego w budynku przy ul. Jedności Narodowej 13.
Szczegółowe informacje wraz z zapytaniem ofertowym dostępne w sekcji BIP

Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych są dokonywane zgodnie  z Zarządzeniem Nr  11/2017 Kierownika Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu dotyczącego realizacji wydatków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Regulamin określa wewnętrzną organizację postępowania w sprawach zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane. Zastosowane rozwiązania organizacyjne i procedury wynikają z :
– przepisów zawartych w art. 44 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
– aktualnych przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów określających średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiących podstawę przeliczenia wartości wydatków publicznych.

Komentarze są wyłączone.