Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bobolicach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bobolicach powoływana została przez Burmistrza Bobolic na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Skład

Komisja w obecnym składzie powołana została Zarządzeniem Nr 41/2021 Burmistrza Bobolic
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pracom Komisji przewodniczy Anita Jasińska, funkcję sekretarza sprawuje jest Beata Pupin.
Komisja realizuje swoje zadania w dwóch zespołach problemowych:
– zespół ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy w składzie: Helena Bubień, Joanna Skórka,
– zespołów ds. kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w składzie: Anita Jasińska, Patryk Dzienisiewicz. Sprawowaniem nadzoru na prawidłowością działań GKRPA należy do zadań Pełnomocnika Burmistrza Bobolic ds. Uzależnień w osobie Jolanty Stępień Kierownika MGOPS w Bobolicach.

Zadania

Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) inicjowanie, monitorowanie i ocena działań w zakresie określonym w art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
2) motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego lub w przypadku odmowy – podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictw odwykowego,
3) prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na obrót alkoholem, w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Bobolice,
4) wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży alkoholu z uchwałami rady miejskiej,
o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy w formie postanowienia zgodnie z KPA,
5) współpraca z Pełnomocnikiem Burmistrza Bobolic ds. Uzależnień oraz instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynenckich oraz rozwiązywania problemów alkoholowych,
6) udział członków Komisji w szkoleniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
7) opiniowanie:
a) projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b) wniosków o dofinansowanie działań w ramach GPPiRPA składanych przez różne podmioty
w terminie do 15 grudnia roku bieżącego na rok następny,
8) przeprowadzanie monitoringu i oceny działań gminnych jednostek organizacyjnych i innych jednostek i organizacji uczestniczących w realizacji zadań GPPiRPA.

Kontakt

Bobolice, ul. J. Narodowej 13,  tel. (94) 318 75 95, e-mail: gkrpa.mgops@bobolice.pl
Obsługę kancelaryjno-administracyjną Komisji prowadzi MGOPS w Bobolicach.

Komentarze są wyłączone.