SWIS

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach

Dane:

1) nazwa:  Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach
2) adres: ul. Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice
3) siedziba: ul. Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice
4) data wpisu w KRS: 03.03.2005 r.
5) numer w KRS: 0000229625
6) numer REGON: 320024375
7) numer NIP: 499 047 00 42
8) profil FB: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Wspierania-Inicjatyw-Spo%C5%82ecznych-w-Bobolicach-919742601460343
9) kanał na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCzwRk3NZXc5Rk1WF7lGFhbw/featured

Numer konta bankowego SWIS

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie – Oddział Bobolice

14856610130200047720010001

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes – Marcin Pachołek
Skarbnik – Renata Kowalska
Sekretarz Zarządu– Halina Michalak

Cele statutowe:

1) Aktywizacja mieszkańców Miasta i Gminy Bobolice do działań społecznych na rzecz środowiska lokalnego.
2) Udzielanie pomocy w postaci artykułów żywnościowych oraz innych produktów rzeczowych dla osób potrzebujących.
3) Tworzenie forum dla współpracy inicjatyw obywatelskich z samorządem, administracją rządową, organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
4) Rozwijanie i popularyzowanie postaw filantropijnych w społeczności lokalnej Bobolic.
5) Merytoryczne i finansowe wpieranie osób fizycznych i prawnych.
6) Gromadzenie i pomnażanie środków w formie utworzenia i prowadzenia funduszu lokalnego.
7) Prowadzenie własnych programów grantowych, edukacyjnych, filantropijnych, programów integrujących  różne grupy społeczne mieszkańców oraz programów specjalistycznych w zakresie:
– profilaktyki społecznej,
– filantropii lokalnej,
– pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną patologią społeczną,
– przeciwdziałania przemocy,
– wyrównania szans osób niepełnosprawnych,
– pracy z osobami starszymi, bezdomnymi, uzależnionymi, bezrobotnymi,
– praca z osobami wykluczonymi społecznie,
– praca z rodzinami i dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
– praw człowieka.
8) Podejmowanie działań na rzecz włączenia społecznego.
9) Podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
10) Kształtowanie prozdrowotnego stylu życia społeczności lokalnej

Formy działalności:

Klub Aktywnego Seniora „Wrzos Plus” – aktywizacja społeczna osób starszych. KAS „Wrzos Plus” funkcjonuje w strukturze Stowarzyszenia od 2009 r. Opiekunem grupy Seniorów jest Pani Emilia Walter. Liczba uczestników na koniec 2015 r. – 8 osób. Seniorzy spotykali się raz w tygodniu aby miło spędzić czas, porozmawiać, wypić w miłym towarzystwie kawę. W 2017 r. działalność Klubu została zawieszona.

Bobolicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bobolicach – Działa w strukturach Stowarzyszenia od 2008 r. Głównym celem działalności BUTW jest poprawa jakości życia osób starszych i zapobieganie ich wykluczeniu z życia społecznego, stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej, aktywizacja społeczna osób starszych  upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej oraz podejmowanie działań na rzecz ludzi starszych i niepełnosprawnych. BUTW funkcjonuje w strukturze Stowarzyszenia od 2008 r. Zarząd BUTW: Juliusz Glaser, Jadwiga Glaser, Helena Bubień, Zofia Kęcel oraz Eufemia Strok. Liczba  słuchaczy BUTW 66 osób. Seniorzy z BUTW czynnie organizują różnego rodzaju działaniach (wykłady, wyjazdy do kina, marsze z kijkami, wycieczki krajoznawcze itp.) oraz uczestniczą w realizacji różnego rodzaju projektów realizowanych przez SWIS.

Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – projekt finansowany corocznie ze środków budżetu gminy Bobolice. W ramach projektu zatrudniana jest: księgowa, psycholog, prawnik, dodatkowo dzięki dofinansowaniu możliwe było przeprowadzane są różnego rodzaju programy i warsztaty terapeutyczne.

Pliki do pobrania

 

Komentarze są wyłączone.