Ogłoszenia

I N F O R M A C J A

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach   i n f o r m u je, że świadczenia z pomocy społecznej wypłacane są w następujących terminach:

  • zasiłki stałe – 25 każdego miesiąca
  • zasiłki okresowe – 30 każdego miesiąca
  • zasiłki celowe – 28 każdego miesiąca

Kierownik
MGOPS w Bobolicach

Komentarze są wyłączone.