RODO

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO) informuję , iż:

Administrator danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach z siedzibą ul. Jedności Narodowej 13 76-020 Bobolice reprezentowany przez Kierownika Ośrodka (dalej zwanym administratorem). Z administratorem można się skontaktować listownie na adres siedziby, telefonicznie (094) 3187 595 lub poprzez adres e-mail mgops@bobolice.pl

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Przemysława Chojnowskiego jako Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mailowo: iod.mgops@bobolice.pl.

Cele i podstawy przetwarzania

W ramach wykonania ustawowych obowiązków ADO przetwarza dane osobowe Klientów, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) oraz e) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, czyli w celu wypełnienia przez ADO obowiązku lub uprawnienia w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa, tj. realizacji zadań związanych z pomocą społeczną. Obowiązek lub uprawnienie wynika przede wszystkim z:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym i innych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw.

W sytuacjach kiedy dane przetwarza się  celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody dotyczy sytuacji, w których przetwarzanie danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  lub przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. W takich przypadkach jeżeli zechcecie Państwo skorzystać z tej podstawy prawnej poprosimy o wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Tego typu zgoda może być w każdym czasie przez Państwa wycofana i nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem takiej zgody. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych wystarczy złożyć pisemny wniosek na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach lub na adres e-mail mgops@bobolice.pl

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych informatycznych.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2019 poz. 553  ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

Szczegółowe informacje dotyczące konkretnego procesu przetwarzania są zawarte
w obowiązkach informacyjnych dołączonych do druków i formularzy dotyczących tych konkretnych spraw.

Komentarze są wyłączone.