„Posiłek w szkole i w domu”

 

Informacja o dofinansowaniu :

Program jest finansowany ze środków budżetu państwa.

Nazwa programu :

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Wartość dofinansowania :

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizacje działań przewidzianych programem „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wynosi 100.000 zł.

Całkowity koszt programu:

Całkowity koszt programu realizowanego  przez Miejsko-Gminny Ośrodek  Pomocy w Bobolicach wynosi 125.000 zł.

Opis projektu:  

W ramach Programu udzielane jest wsparcie osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  oraz spełniającym  kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art.8 w.w ustawy: osobom i rodzicom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej.
Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej, ale również zapewnienie gorącego posiłku osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełno-sprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.
Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata.
Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Moduł 3 dotyczy wzmocnienia opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywania przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Pliki do pobrania

Komentarze są wyłączone.