Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2021

 

DOFINANSOWANIE

22695,00 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI

22695,00 ZŁ

 

Opis projektu

 

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2021 jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Program ma zapewniać możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

Grupa docelowa: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),  zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji , załatwianiu spraw urzędowych,  nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,  korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),  wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Komentarze są wyłączone.