Program pomocy osobom zagrożonym eksmisją

Program pomocy osobom zagrożonym eksmisją realizowany jest na podstawie Uchwały nr XVI/140/08 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 stycznia 2008 r w sprawie przyjęcia programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją oraz Uchwały nr XXII/191/08 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 16 września 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/140/08 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 stycznia 2008 r.  w sprawie przyjęcia programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją.
Założeniem Programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją jest tworzenie wspólnego, gminnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych problemów społecznych, jakim m.in. jest bezdomność oraz uświadomienie mieszkańcom Gminy Bobolice umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Głównym  celem  programu jest utrzymanie rodzin w dotychczasowym środowisku zamieszkania oraz zapobieganie eksmisjom i bezdomności.
Elementem składowym niniejszego programu jest zawarcie kontraktu socjalnego z rodziną i jej  deklaracja  współpracy  w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej. Pomoc w ramach programu ma charakter oddłużeniowy, czyli rozłożenie zaległości na raty oraz umorzenie odsetek długu przy dodatkowym wsparciu ośrodka pomocy społecznej.

Źródło finansowania programu:
1. Budżet Gminy Bobolice.
2. Państwowe fundusze celowe.
3. Środki własne beneficjentów Programu.
4. Inne dopuszczalne prawem.

 

Pliki do pobrania:

Komentarze są wyłączone.