30 lat pomocy społecznej

Szanowni Państwo, 1 maja 1990 r powstał Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach. To już 30 lat jak pracujemy na Państwa rzecz.
Ośrodek powstał na mocy Uchwały Nr XVI/64/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Bobolicach z dnia 4 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach oraz Zarządzenia Nr 8/90 Naczelnika Miasta i Gminy w Bobolicach  z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach. W obecnej formie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy funkcjonuje w oparciu o Uchwałę Nr XVI/133/95 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 października 1995 r. w sprawie utworzenia Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach.
Ośrodkiem w tym czasie kierowali :  Siewiera Krystyna (01.05.1990 r.-30.06.1999 r.), Tomaszewska Halina (04.05.1999 r.-28.02.2003 r.), Sienkiewicz Jarosław (08.01.2003 r.-08.01.2004 r.), Stępień Jolanta (24.01.2004 r.-nadal). Kadra pracowników na przestrzeni lat ulegała zmianie. Obecnie zatrudnionych jest 21 pracowników oraz 3 specjalistów w ramach umów cywilnoprawnych.
Pierwsza ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. wyłączyła zadania pomocy społecznej z zakresu zadań Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej i przekazała  je do kompetencji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Tym samym ośrodki pomocy społecznej, których w Polsce funkcjonuje około 2.5 tyś. stały się jednostkami organizacyjnymi gminy.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach, podobnie jak każdy inny ośrodek pomocy społecznej w Polsce jest jednym z pierwszych miejsc, w którym wsparcia szukają rodziny i osoby zmagające się z trudnościami. Przemoc, uzależnienia, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych to jedne z wielu problemów, z którymi na co dzień spotykają się pracownicy ośrodka.
Naszym celem jest skuteczne podejmowanie działań profilaktycznych oraz rozwiązywanie problemów społecznych i trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi, adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb. Dążymy w swoich działaniach do wzmacniania aktywności naszych Klientów z wykorzystaniem ich własnych  zasobów i zasobów środowiska lokalnego.
Okres ostatnich 30 lat to radykalne zmiany w funkcjonowaniu ośrodka począwszy od zmian organizacyjnych, przejęcia do realizacji nowych zadań, rozwinięcia współpracy z funkcjonującymi na terenie gminy organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz szereg zmian w zakresie regulacji prawnych.
Funkcjonowanie i realizacja zadań przez ośrodek pomocy społecznej związana jest nie tylko z podstawowym aktem normatywnym pomocy społecznej – ustawą o pomocy społecznej, ale również z innymi ustawami, które albo wprost nawiązują do pomocy społecznej albo mimo, że takich odniesień w nich nie ma, realizują cele pomocy społecznej np. ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawą o systemie oświaty, ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawą o dodatkach mieszkaniowych, ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawą prawo energetyczne, ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, ustawą o Karcie Dużej Rodziny,  ustawą  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i wielu innych.
Zainicjowaliśmy i kontynuujemy lokalne inicjatywy  mające na celu poprawę warunków życia rodzin, osób samotnych, niepełnosprawnych np. Bobolicka Karty Dużej Rodziny, projekt „Węzełek życia”, Zachodniopomorska Karta Seniora oraz realizację Bobolickiej Karty Seniora. Zajmiemy się koordynacją  zadań  ujętych w Gminnej Strategii Integracji Rozwiązywania Problemów Społecznych i innych programach, pozyskiwaniem nowych partnerów do współpracy w ramach Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) współpracujemy z Parafialnym Zespołem Caritas przy Parafii pw. WNMP w Bobolicach. Współpraca z Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej to również partnerstwo w realizacji projektu „Dobre wsparcie –system lokalnych usług społecznych” skierowany do osób starszych oraz pomoc w wypożyczaniu sprzętu medycznego w magazynie na terenie Bobolic.
Zależy nam na dostosowywaniu oferty usług do zmieniających się potrzeb indywidualnych i lokalnych oraz na budowaniu dobrego wizerunku szeroko rozumianej pomocy społecznej.
Na przestrzeni  tych 30 lat wydatnie rozwinęła się lokalna pomoc społeczna i sieć współpracy  z różnymi podmiotami i społecznością lokalną. Pomoc społeczna nie jest w stanie funkcjonować i skutecznie wypełniać swoich zadań bez odpowiedniego wsparcia otoczenia – samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, systemu opieki zdrowotnej, policji, oświaty i wielu innych instytucji i osób, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Tylko stała i systematyczna współpraca pozwala na skuteczne pomaganie i wdrażanie aktywnej polityki społecznej. My za takie właśnie wsparcie dziękujemy.
Na przestrzeni tych 30 lat Gminą Bobolice zarządzali : Roman Bielecki (1990 – 1994), Edward Wojtalik (1994 – 1998), Ireneusz Kozłowski (1998 – 2002), Sylwester Sobański (2002 – 2010). Obecnie funkcję Burmistrza Bobolic pełni Mieczysława Brzoza (2010 – nadal). Dziękujemy serdecznie za wsparcie, zrozumienie i współpracę.
Wszystkim Państwu, z którym mieliśmy przyjemność współpracować przez te mijające 30 lat serdecznie dziękujemy.

Jolanta Stępień wraz ze współpracownikami

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.