Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Informacja o dofinansowaniu :
Program finansowany ze środków budżetu państwa, współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Nazwa programu :
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Wartość dofinansowania :
20.220,48 zł.

Całkowity koszt programu:
20.220,48 .zł

Opis programu
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.
Celem głównym Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych dla uczestników Programu: dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),  zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji , załatwianiu spraw urzędowych,  nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,  korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),  wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Realizator :
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.