Aktywizacja osób pozostających bez pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie rozpoczyna realizację projektu pt. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin IV” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 275  osób w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie koszalińskim i w powiecie miasto Koszalin.

Projekt przewiduje objęcie wsparciem osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, dla których oznaczono I lub II profil pomocy, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne.,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

            W ramach projektu przewiduje się następujące formy wsparcia:

 1. Indywidualny Plan Działań oraz poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy dla wszystkich uczestników projektu,
 2. staże u pracodawcy dla 20 osób,
 3. prace interwencyjne dla 97 osób,
 4. szkolenia dla 36 osób,
 5. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 62 osób,
 6. wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla 60 osób.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018. Rekrutacja uczestników do projektu na poszczególne zadania jest prowadzona w sposób ciągły do wykorzystania alokacji środków.

            Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie, ul. Racławicka 13, Dział Instrumentów Rynku Pracy , pokój 202 (II piętro), tel. 94 3455726 lub u opiekuna projektu – Zespół ds. programów, pokój 307 (III piętro), tel. 94 3455743.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.