Środa, 18 Październik 2017

Jesteś tu: Home

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Aktualności MGOPS


Magazyn żywności w Bobolicach

      Szanowni Państwo w ramach współpracy pomiędzy Koszalińskim Bankiem Żywności a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach została podpisana umowa  dotycząca przekazywania gotowych artykułów spożywczych.
      Uprzejmie Państwa informuję, że od dnia 10 marca bieżącego roku żywność wydawana jest osobom i rodzinom, które spełniają kryteria określone w art. 5, art. 7 i art. 8 ustawy o pomocy społecznej (minimum 2 przesłanki), t.j.:
-
ubóstwa,
-
sieroctwa,
-
bezrobocia,
niepełnosprawności,
-
długotrwałej lub ciężkiej choroby,
-
przemocy w rodzinie,
-
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
-
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
-
braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
-
trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
-
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
-
alkoholizmu i narkomanii,zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowych,
-
klęski żywiołowej lub ekologicznej
oraz dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 526,50 zł, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 715,50 zł.
      Szanowni Państwo pomoc w postaci artykułów spożywczych mogą otrzymać :
1.
osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, posiadające aktualne decyzje administracyjne przyznające pomoc społeczną,
2.
osoby i rodziny nie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, a pobierające świadczenia rodzinne (z wyłączeniem świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego) mogą otrzymywać pomoc żywnościową po spełnieniu warunków określonych wyżej (co najmniej dwie przesłanki) oraz posiadające aktualną decyzję,
3. osoby i rodziny pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek pielęgnacyjny, osoby i rodziny nie kwalifikujące się do świadczeń pomocy społecznej, które nie spełniają kryteriów zawartych w w/w ustawie o pomocy społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać pomoc w formie artykułów spożywczych. Jednocześnie muszą spełnić przesłanki zawarte w oświadczeniu (art.5,art.7 i art. 8 ustawy o pomocy społecznej). Osoby winny pobrać oświadczenie w ośrodku pomocy społecznej, po spełnieniu ustaleń zawartych w oświadczeniu oraz po akceptacji przedstawiciela instytucji lub organizacji wspierającej ludność najuboższą, sołtysa bądź przedstawiciela parafii winny zgłosić się w celu odebrania darów. Oświadczenie ważne w miesiącu wydawania.
                                                                                                                                Zarząd SWIS w Bobolicach

 
”Dzieci Dzieciom”

      Fundacja „Dzieci Dzieciom” w Partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w Warszawie zaprasza osoby niepełnosprawne – młodzież ( od 16 roku życia ) wraz z rodzicami i dorosłych z opiekunami do wzięcia udziału w Programie „E – szansa”. Organizatorzy kierują swoją ofertę przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością ruchową (od 16 roku życia) zamieszkałych na wsi.
      Szkolenie daje uczestnikom możliwość zdobycia umiejętności pracy na komputerze. Umiejętności te są niezbędne dla zaistnienia na rynku pracy, jak również dla pełnego uczestnictwa w świecie.
      Za uczestnictwo w szkoleniu osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie nie ponoszą żadnych  kosztów. Szkolenie „E-szansa” jest elementem projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
      Szczegółowych informacji udziela biuro Fundacji : Fundacja Dzieci – Dzieciom, Nadliwie, 05 – 281 Urle. Tel. (0-25) 624-04-07.”Dzieci Dzieciom”
                                                                                                                              MGOPS w Bobolicach

 
Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bobolicach

      W celu zintegrowania działań służb, instytucji oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na rzecz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Bobolice został powołany Zarządzeniem Burmistrza Bobolic z dnia 10 czerwca 2008 r. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w składzie:

L.pNazwisko i imięStanowisko służboweFunkcja
1.Jasiulek AnetaPracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w BobolicachPrzewodnicząca Zespołu
2.Piotrowski AleksanderKierownik Posterunku Policji w BobolicachCzłonek Zespołu
3.Wójcik MałgorzataPrzedstawiciel Urzędu Miejskiego                     w BobolicachCzłonek Zespołu
4.Daria JasińskaWolontariusz  Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w BobolicachCzłonek Zespołu
5.Tomasz DygasPrzedstawiciel sołtysówCzłonek Zespołu
6.Dawid OlearczykPrzewodniczący Komisji d.s Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezrobocia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w BobolicachCzłonek Zespołu
7.Ks. Ryszard BaranProboszczCzłonek Zespołu
8.Elżbieta DygasPielęgniarka środowiskowa NZOZ ,,Asklepios” w BobolicachCzłonek Zespołu
9.Zofia JóźwiakPrzedstawiciel Placówek Oświatowych               z terenu miasta i gminy BoboliceCzłonek Zespołu

        Zadaniem Zespołu jest przede wszystkim udzielenie profesjonalnego i natychmiastowego wsparcia rodzinom lub osobom doznającym przemocy.
Zasady działania zespołu interdyscyplinarnego: W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele instytucji, które zajmują się pomocą rodzinie i mogą mieć wpływ na poprawę jej sytuacji.
      Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego może złożyć każda instytucja z terenu Gminy Bobolice, jak również osoba fizyczna za pośrednictwem przedstawiciela, będącego członkiem zespołu interdyscyplinarnego. Wniosek składa się do przewodniczącego zespołu – Anety Jasiulek. Posiedzenie zespołu odbywa się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.
      Podczas spotkań zespołu podejmowane są następujące działania:- diagnoza problemu i ustalenie strategii pomocowych dla rodziny lub osoby doznającej przemocy,- podział działań do wykonania przez przedstawicieli instytucji pomocowych,- ocena i weryfikacja podjętych działań,- stały kontakt z rodziną lub osobą w celu bieżącego  informowania o podejmowanych działaniach.
      W związku z powyższym uprzejmie Państwa informuję, iż każdy kto jest świadkiem przemocy bądź też zna w środowisku lokalnym, sąsiedzkim przypadki znęcania się nad dzieckiem, rodziną ma pełne prawo  i obowiązek zgłosić problem do wyżej wskazanych osób.
                                                                                                                               Aneta Jasiulek
                                                                                                                       Przewodnicząca zespołu

 
Szkolenie sprzedawców

Szanowni Państwo !

      Jednym z zadań Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bobolice na rok 2009 r. jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
W związku z tym serdecznie zapraszam sprzedawców napojów alkoholowych na szkolenie, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2009 r. w godz. od 10.00 do 15.00 w sali nr 5 w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.
      Szkolenie obejmuje istotne dla przedsiębiorców zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, konsekwencje prawne nieprzestrzegania prawa dotyczącego sprzedaży alkoholu, uprawnienia organów uprawnionych do przestrzegania kontroli, część szkolenia dotycząca porad dla sprzedawców w sprawie odmawiania sprzedaży  alkoholu nieletnim odbędzie się w formie warsztatowej.
       Uczestnicy szkolenia otrzymują skuteczne narzędzie stanowiące kompendium przeciwdziałania sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.
      Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
                 
                                                                                                                                                Jolanta Stępień
                                                                                                             Pełnomocnik d.s. Przeciwdziałania Alkoholizmowi
                                                                                                                                                  Juliusz Glaser
                                                                                                                                        Przewodniczący GKRPA

 
« PoczątekPoprzednia9192939495NastępnaOstatnie »

Strona 95 z 95